Tamější muži Elíšovi řekli: „Pohleď, prosím, pane. V tomto městě se dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda je špatná a zem neúrodná.“ Odpověděl jim: „Přineste mi novou mísu a dejte do ní sůl.“ Když mu to přinesli, šel k vodnímu prameni a vhodil do něj sůl se slovy: „Tak praví Hospodin: Uzdravuji tyto vody. Už odsud nevzejde smrt ani neplodnost!“ A ty vody jsou zdravé až dodnes, přesně jak Elíša řekl. Potom se odtud vydal vzhůru do Bet-elu. Když stoupal po cestě, vyšli z města nějací výrostci, posmívali se mu a pokřikovali na něj: „Táhni, plešoune! Táhni, plešoune!“ On se otočil, podíval se na ně a zlořečil jim v Hospodinově jménu. Vtom z lesa vyběhly dvě medvědice a dvaačtyřicet z těch výrostků rozsápaly.
2. Královská 2:19-24 (B21)

Nás zde zajímá hlavně verše 23 a 24. Na Elíšu v podobě Elijášova pláště sestoupil dvojnásobný díl Elijášova pomazání, které se začalo projevovat v Elíšově životě. Popsaná událost ukazuje na to, jak mocná jsou slova proroka, který se velmi záhy musel naučit krotit svůj hněv. Ti mladíci byli bezvěrci, kteří uctívali zlaté tele v Bet-elu a neměli žádnou úctu k Hospodinu a jeho novému pomazanému prorokovi. Za své bláznovství zaplatili životem. Jako nová stvoření a Duchem naplněné Boží děti se musíme velmi rychle srovnat s mocí svých slov. Neboť svými slovy budeš ospravedlněn a svými slovy budeš odsouzen.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.