My, kdo jsme uvěřili, tedy vcházíme do odpočinku, poněvadž on řekl: „Jak jsem ve svém hněvu odpřisáhl, nevejdou do mého odpočinku,“ ačkoli jsou jeho díla dokonána od založení světa.
Židům 4:3 (NBK)

Izraelité nemohli vejít do zaslíbené země kvůli nevíře. Musíme se naučit spočinout na Božích zaslíbeních. Když jim důvěřujeme, naše srdce a duše nacházejí pevnou kotvu. Tak zažíváme pokoj ve víře. Slova Jeho zaslíbení nemohou zklamat a stávají se pevnou skálou, na které se můžeme postavit. Se žalmistou pak můžeme zpívat: „Bůh je naše útočiště a síla, vždy připravená pomoc v čase soužení. Proto se nebudeme bát, i kdyby se země převrátila a hory se vrhly doprostřed moře.“ Shalom.