Když potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil jim zachránce, aby je vysvobodil. Byl to Otniel, syn Kenaze, mladšího bratra Kálebova. Spočinul na něm Duch Hospodinův, a tak se stal v Izraeli soudcem. Vytáhl do boje a Hospodin mu vydal aramejského krále Kušana Rišatajima do rukou, takže ho přemohl. Země pak měla mír čtyřicet let, než Otniel, syn Kenazův, zemřel.
Soudců 3:9-11 (B21)

Boží odpovědí na lidskou krizi je lídr. Izrael se v Egyptské zemi dostal do krizové situace a Boží odpovědí na jejich krizi byl Mojžíš. V našem textu je Boží odpovědí na krizi židovského národa Otniel. Náš Pán Ježíš Kristus je odpovědí na každou lidskou krizi. Boží Duch sestoupil na Otniela, ten samý Duch také sestoupil na Mojžíše, Daniela, Saula, Gedeona, Samsona, Deboru a další. Pokud se Boží lid semkne kolem muže či ženy, kterého/ou Bůh pomazal, aby je vyvedl z krize, pak bude zachráněn. Věřím, že i právě teď Bůh mocně jedná, aby pomazal svůj lid a aby ho ochránil, zachoval a vyvedl ze současné situace ve světě. Teď není čas na to, abychom byli rozptýleni jako ovce bez pastýře. Váš v Kristu,