Znalci Písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed se slovy: „Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila. Mojžíš nám v Zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“ Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když se ho však nepřestávali ptát, zvedl se a řekl jim: „Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní první hodí kamenem.“
Jan 8:3-7 (B21)

Bůh svým zrakem pozorně sleduje lidské syny, aby zachránil a ochránil ty, kteří jsou nevinní, bezbranní, zarmoucení, když vidí kolem sebe vítězit zlo. Bůh vždy hledá dobré příklady, jako byl Jób, Noe, Daniel atd, aby v jejich životech zjevil svoji sílu. Tebe vyvolil, aby ses stal stejně dobrým příkladem.