Ježíš jim odpověděl: „Můj Otec pracuje i dnes; proto pracuji i já.“ A kvůli tomu ho chtěli zabít ještě více, neboť nejenom rušil sobotu, ale ještě nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se dělal rovným Bohu. Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat Otce. Cokoli dělá on, to podobně dělá i Syn. Otec miluje Syna a ukazuje mu všechno, co sám dělá; a ukáže mu ještě větší skutky, abyste jen žasli. Neboť jako Otec křísí mrtvé a dává život, tak i Syn dává život těm, kterým chce. Otec nikoho nesoudí, ale svěřil veškerý soud Synu.
Jan 5:17-22 (B21)

Bůh ve své nekonečné moudrosti, dobrotě a moci předem připravil a určil naši cestu a dílo, do kterého se máme zapojit. Naše cesta byla dávno vytyčená, a když budeme chodit ve skutcích, které On připravil, a po Jeho cestě, budeme chodit v odpočinutí a budeme si užívat plnost milosti. V novém roce je pro nás připravena plnost vítězství a požehnání, když v pokoře dovolíme Duchu svatému, aby nás vedl do toho, co pro nás Bůh ve své lásce určil.
Váš v Kristu, pastor Festus Nsoha.