Tehdy za ním přišli farizeové a pokoušeli ho: „Smí člověk z jakéhokoli důvodu zapudit manželku?“  „Copak jste nečetli,“ odpověděl jim, „že Stvořitel je od počátku ‚učinil jako muže a ženu‘ 5 a řekl: ‚Proto muž opustí otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo‘? A tak už nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověče nerozděluj.“ Namítli mu: „Proč tedy Mojžíš přikázal, že zapuzená manželka má dostat rozlukový list?“ Odpověděl jim: „To kvůli tvrdosti vašeho srdce vám Mojžíš povolil zapudit manželku, ale od počátku to tak nebylo. Proto vám říkám, že kdo zapudí svou manželku z jiného důvodu než kvůli smilstvu a vezme si jinou, cizoloží.“ Kvůli tvrdosti vašich srdcí.
Matouš 19:3-9 (B21)

Mojžíš povolil...to je výraz shovívavé, povolující vůle, nikoli vůle přijatelné či dokonalé, a to kvůli stavu srdce. Stejně tak, jako když doktor doporučí kvůli závažnosti situace amputaci končetiny proto, aby zachránil celé tělo. Kristus vyvýšil pravdu a skrytou pravdu vynesl na světlo. Lékem na manželskou krizi je nové srdce. To přijde, když láska Kristova rozpustí srdce kamenné.
Pastor Fesus Nsoha.