Z domu Chloé jsem se o vás, bratři moji, dozvěděl, že mezi sebou máte sváry. Mám na mysli to, že jeden z vás říká: „Já jsem Pavlův,“ jiný: „Já jsem Apollův,“ další: „Já jsem Petrův“ a další „Já zase Kristův.“ Copak je Kristus rozdělen? Byl snad za vás ukřižován Pavel?
1. Korintským 1:11-13 (B21)

Pokušení je jako oslepující a oslabující kouzlo, které má za cíl zúžit výběr možností a poukázat pouze na jediné východisko - na hřích. Zatemňuje mysl, a člověk si pak myslí, že není žádná jiná cesta. Bůh chce, aby si jeho děti uvědomily, že On je tím, kdo vytváří cestu. Bůh dokáže vytvořit cestu pro srdce v pokušení, kterému se zdá, že není jiné cesty, že všechny ostatní dveře jsou zavřené a že je obklíčeno ze všech stran. Mnozí, kteří jsou pod takovýmto zakletím, začnou dělat rozličné hlouposti, bývají vznětliví a jejich postoje bývají bezbožné.
Váš v Kristu,