29. března 2020

Nedělní brožura:Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu.  A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.Římanům 12:1-2 (CSP)Milovaní, tat ...

22. března 2020

Vírou Abraham poslechl Boží volání, aby šel na místo, jež měl dědičně získat. Přestože nevěděl, kam jde, vydal se na cestu. Vírou se přistěhoval do zaslíbené země, jakkoli byla cizí, a bydlel v ní ve stanech stejně jako Izák a Jákob, dědicové téhož zaslíbení. Vyhlížel totiž město, které má základy, město, jehož st ...

28. července 2019

Když druhého dne vycházeli z Betanie, Ježíš dostal hlad. Zdálky uviděl fíkovník s listím, a tak šel k němu, zda by snad na něm něco nenalezl. Když přišel, nenašel na něm nic než listí, protože nebyl čas fíků. Řekl mu: „Ať už z tebe nikdy nikdo nejí ovoce!“ A jeho učedníci to slyšeli. Když pak šli ráno zase kolem toho fíkovní ...

2. června 2019

V oněch dnech nebyl v Izraeli král; každý dělal, co bylo v jeho očích správné.Soudců 21:25 (CSP)Každý dělal, co bylo v jeho očích správné. To teď porovnejte s Příslovím 3:5-6, které říká: Důvěřuj Hospodinu celým svým srdcem, nespoléhej se na svoji rozumnost. Uznávej ho na všech svých cestách! Pokud se při svém rozhodov& ...

26. května 2019

Také nesmilněme, jako někteří z nich smilnili a v jediný den jich padlo třiadvacet tisíc.Také nepokoušejme Krista, jako někteří z nich pokoušeli a byli zahubeni hady. Také nereptejte, jako někteří z nich reptali a byli zahubeni zhoubcem. To všechno se jim stalo pro výstrahu a bylo to zapsáno pro poučení nám, kdo jsme se octli na konci věků. Kdo si tedy myslí, že pevně stoj ...

19. května 2019

Poté ho ďábel vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. „To všechno ti dám,“ řekl mu, „když padneš na kolena a pokloníš se mi.“  „Odejdi, satane!“ řekl mu na to Ježíš. „Je přece psáno: ‚Hospodinu, svému Bohu, se budeš klanět a jemu jedinému sloužit.‘“  ...

12. května 2019

„Andělu církve v Efesu napiš: Toto praví Ten, který drží ve své pravici těch sedm hvězd, který se prochází uprostřed těch sedmi zlatých svícnů: Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo vítězí, tomu dám jíst ze stromu života v Božím ráji."Zjevení 2:1+7 (B21)Toto je jedno z několika zaslíben&iac ...

5. května 2019

Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.1. Petrova 2:9Jsme povolaní do posvátného úřadu královských kněží. Tak jako svatý olej pomazání pomazal Árona a jeho syny za kněze a služebn ...

21. dubna 2019

Potom jim řekl: „Právě o tomto jsem mluvil, dokud jsem ještě byl s vámi:Musí se naplnit všechno, co je o mně psáno v Mojžíšově zákoně, vProrocích a Žalmech.“   Tehdy jim otevřel mysl, aby porozuměliPísmům. Řekl jim: „Tak je psáno – Mesiáš musel trpět a třetího dne vstátz mrtvých.   Počínaje od Jeruzaléma pa ...

31. března 2019

A teď ohledně příchodu našeho Pána Ježíše Krista a našeho shromáždění k němu. Bratři, prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádět z míry a lekat, ať už proroctvím, [a] kázáním nebo dopisem (údajně od nás), že prý Pánův den už přišel.  Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Než ten den p ...

17. března 2019

 „Pane,“ řekl mu Filip, „stačí, když nám ukážeš Otce.“ „Filipe,“ odvětil Ježíš, „tak dlouho jsem s vámi a nepoznal jsi mě? Kdo viděl mě, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce‘?  Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To Ot ...

10. března 2019

Petr se ujal slova a řekl: „Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě se mu líbí, kdokoli ho ctí a koná spravedlnost. To je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraele; jím zvěstuje pokoj skrze Ježíše Krista, který je Pánem všech. Sami víte, co se dělo po celém Judsku; začalo to v Galileji, po křtu, který kázal Jan. ...

6. ledna 2019

Potom přitáhl Amalek a bojoval v Refidimu s Izraelem. Mojžíš tenkrát řekl Jozuovi: „Vyber si muže a vytáhni s nimi do boje proti Amalekovi. Já se zítra postavím na vrchol pahorku a budu mít v ruce Boží hůl.“ Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl, a bojoval s Amalekem. Mojžíš, Áron a Hur zatím vystoupili na vrchol pahorku.  A dokud Mojžíš držel ...

30. prosince 2018

Budete ho mít u sebe až do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho za soumraku celé shromáždění izraelské obce zabije. Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst. V tuto noc projdu egyptskou zemí a pobiji všechny prvorozené v Egyptě – jak lidi, tak dobytek. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy: Já jsem Hospo ...

23. prosince 2018

Vždyť se nám narodilo dítě, byl nám dán syn;na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván:Podivuhodný rádce, Mocný Bůh, Otec věčnosti, Kníže pokoje.6  Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho království, aby je ustanovil a upevnil právem a spravedlností od toho dne až navěky. Horlivost Hospodina z&aacut ...

2. prosince 2018

Omlouvám se, mám problémy s ukládáním souborů:Three times thou shalt keep a feast unto me in the year.  Thou shalt keep the feast of unleavened bread: (thou shalt eat unleavened bread seven days, as I commanded thee, in the time appointed of the month Abib; for in it thou camest out from Egypt: and none shall appear before me empty. And the feast of harvest, the firstfruits of thy labours, which thou hast sown in the field: and the feast ...

7. Října 2018

Písmo na jednom místě prohlašuje: „Co je člověk, že na něj pamatuješ,co je lidský tvor, že tě zajímá? O málo nižším než anděly jsi jej stvořil,slávou a ctí jsi korunoval jej, k jeho nohám jsi složil vše.“ Když tedy vše položil do jeho moci, nezbylo nic, co by mu nepoddal. Teď ovšem ještě nevidíme, že by vše bylo v jeho moci. V ...

30. Září 2018

Vidím, že vše dokonalé má své hranice – ve tvém přikázání je však svoboda bez konce!  Jak velmi tvůj Zákon miluji – celý den o něm přemýšlím!  Tvé přikázání stále se mnou je, moudřejším nad mé nepřátele činí mě.  Nad všechny své učitele jsem nabyl moudrosti, ...

26. Srpna 2018

Když Ježíš přišel do okolí Cesareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho mají lidé Syna člověka?“ Odpověděli: „Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jiného z proroků.“  „A za koho mě máte vy?“ zeptal se.  „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ odpovědě ...

5. Srpna 2018

Adam pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a oblékl je. Hospodin Bůh si tehdy řekl: „Hle, člověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo. Nyní se tedy postarám, aby nevztáhl ruku, nevzal také ze stromu života a nežil navěky.“ Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal z ...

29. Července 2018

Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části. Bůh v církvi ustanovil jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom zázraky, dary uzdravování, pomocné služby, vedení a různé druhy jazyků. Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Konají všichni zázraky? Mají všichni dary uz ...

22. Července 2018

Poutní píseň, Davidova. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha. Jak chermónská rosa, která kane na sijónské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky.Žalm 133:1-3 (CEP)Když mezi lidmi nejsou rozepře, nevraživost a spory, je to k&nbs ...

15. Července 2018

V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tměa tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Přišel kvůli svědectví, svědčit o tom Světle, aby všichni uvěřili skrze něj. On nebyl to Světlo, ale přišel, aby o Světle vydal svědectví. Tento byl to pravé Světlo osvěcující každého člověka přicházejícího na svět ...

8. Července 2018

Dále pak, bratři moji, radujte se v Pánu. Psát vám znovu stále totéž mi není nijak zatěžko a pro vás to znamená jistotu. Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty zločince, dejte si pozor na ty řezníky! Obřízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo. Vždyť právě ...

10. června 2018

Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás (jak je psáno: „Proklet buď každý, kdo visí na dřevě“), aby tak Abrahamovo požehnání přišlo v Kristu Ježíši na pohany a abychom skrze víru přijali zaslíbení Ducha.Galatským 3:13-14 (B21)Toto jsou verše z Písma, které bychom měli mít všichni zap ...

13. Května 2018

Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat Otce. Cokoli dělá on, to podobně dělá i Syn. Otec miluje Syna a ukazuje mu všechno, co sám dělá; a ukáže mu ještě větší skutky, abyste jen žasli. Neboť jako Otec křísí mrtvé a dává život, tak i Syn dáv&aacu ...

6 . Května 2018

 Následujte lásku, horlete po duchovních darech, nejvíce však, abyste prorokovali. Kdo mluví v jazycích, nemluví totiž k lidem, ale k Bohu. Je puzen Duchem, ale nikdo mu nerozumí; co říká, zůstává tajemstvím. Ten, kdo prorokuje, však mluví k lidem, aby je posílil, povzbudil a potěšil. Kdo mluví v jazycích, posiluje sám sebe, ale kdo ...

22. Dubna 2018

Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně.  Já jsem vinná réva a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; beze mě nedokážete nic.  Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude odhozen pryč jako ratolest a uschne. Pak budou posbírány, hozeny na oheň a shoří.&n ...

25. Března 2018

Asi po týdnu vzal k sobě Petra, Jakuba a Jana a vystoupil na horu, aby se modlil. Zatímco se modlil, změnil se vzhled jeho tváře, jeho oděv zbělel a rozzářil se.  A hle, mluvili s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš, kteří se ukázali ve slávě a mluvili o jeho odchodu, k němuž mělo dojít v Jeruzalémě. Petr a jeho druhové však byli přemoženi spá ...

18. Března 2018

Hle, ještě než přijde ten veliký a hrozný Hospodinův den, pošlu k vám prorokaEliáše, aby obrátil srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych až přijdu,neranil zemi prokletím.Malachiáš 3:23-24 (B21)Eliáš byl pozoruhodný a zapálený prorok. Jeho služba pomohla obrátit zbloudilý a v názorech rozdělený národ zpět k Bohu. Toto Malachiá ...

11. Března 2018

V tu dobu přišli učedníci za Ježíšem s otázkou: „Kdo je v nebeském království největší?“ Ježíš k sobě zavolal malé dítě a postavil je doprostřed se slovy: „Amen, říkám vám, pokud se neobrátíte a nebudete jako děti, vůbec do nebeského království nepřijdete. Kdokoli se poníží a bude jako toto ...

4. Března 2018

„Mistře,“ odpověděl mu jeden ze zástupu, „přivedl jsem k tobě svého syna, který máněmého ducha. Kdykoli se ho zmocní, trhá jím a on má pěnu u úst, skřípe zuby a celý ztuhne. Řekl jsem tvým učedníkům, ať toho ducha vyženou, ale nedokázali to!“ „Vy nevěřící pokolení!“ zvolal Ježíš. „Jak dlouho je&scaron ...

25. února 2018

Strom, který nese špatné ovoce, není dobrý a strom, který nese dobré ovoce, není špatný. Každý strom se přece pozná po vlastním ovoci: z trní se nesbírají fíky a z bodláčí se nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré, zlý pak vynáší ze ...

11. února 2018

Milost vám a hojný pokoj skrze poznání Boha a Ježíše, našeho Pána. Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali Toho, který nás povolal ve své slávě a ušlechtilosti. Takto nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze ně získali účast na Boží pova ...

4. Ledna 2018

Sneste všechny desátky do obilnice, ať je v mém chrámě co jíst. Jen mě v tom vyzkoušejte, praví Hospodin zástupů, zda vám nezotvírám nebeské průduchy a nevyliji na vás požehnání, že ho ani nepoberete. Zastavím kvůli vám škůdce, aby vám neničil úrodu země, a také réva na vinici vám nezajde, praví Hospodin zástupů ...

28. ledna 2018

On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily!1. Petrova 2:24 (B21)V centru vykoupení, které nám získal Kristus, je slovo „výměna“. Máme vyměnit naše hříchem zničené životy za Jeho svatý život. Vyměnit vyschlé studny za prameny živých vod. Bůh od lidí ...

21. ledna 2018

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jediný Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví. Volal: „To je ten, o němž jsem řekl: ‚Ten, který přichází za mnou, je přede mnou, neboť byl dříve než já.‘“ Z jeho plnosti jsme my všichni vzali, milost za milostí. Neboť Zákon byl d& ...

14. ledna 2018

Ježíš jim odpověděl: „Můj Otec pracuje i dnes; proto pracuji i já.“ A kvůli tomu ho chtěli zabít ještě více, neboť nejenom rušil sobotu, ale ještě nazýval Boha svým vlastním Otcem, a tak se dělal rovným Bohu. Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat Otce. Cokoli děl ...

7. ledna 2018

Poslal jí tuto odpověď: „Nemysli si, že v královském domě jako jediná ze všech Židů vyvázneš. Budeš-li v tuto chvíli mlčet, Židům přijde spásná pomoc odjinud, ale ty i s rodinou svého otce zahyneš. Kdo ví? Snad jsi dosáhla království právě pro chvíli, jako je tato.“ Ester na to Mordechajovi odpověděla: „Jdi a shromáždi v&scaro ...

31. Prosince 2017

Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujme v běhu, ležícím před námi.Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu. ...

24. prosince 2017

Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti. Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj ...

17. prosince 2017

Neušetřil svého vlastního Syna, ale vydal ho za nás za všechny; jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno ostatní?Římanům 8:32 (B21)Podle daru poznáte srdce dárce. Také poznáte, do jaké míry zná dárce daného příjemce. Dárce, který ve skutečnosti příjemce nezná, mu může dát drahý dar, který ale nenapln& ...

10. prosince 2017

Když přicházel k jedné vesnici, setkalo se s ním deset malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ Když je uviděl, řekl jim: „Jděte se ukázat kněžím.“ A jak šli, byli očištěni. Jakmile jeden z nich uviděl, že je uzdraven, vrátil se a hlasitě chválil Boha. Padl na tvář k jeho nohám a děkoval m ...

3. prosince 2017

Poté, co byli propuštěni, přišli ke svým a vyprávěli, co jim řekli vrchní kněží a starší. Když to bratři uslyšeli, svorně pozvedli hlas k Bohu: „Pane, ty jsi stvořil nebe i zemi, moře i všechno, co je v nich. Pohleď nyní na jejich výhrůžky, Hospodine, a dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělostí. Vztahuj svou ruku k uzdr ...

26. listopadu 2017

Tehdy farizeové odešli a radili se, jak by ho chytili za slovo. Pak za ním poslali své učedníky s herodiány. „Mistře,“ řekli, „víme, že jsi pravdomluvný, pravdivě učíš Boží cestě a na nikoho nedbáš, neboť se neohlížíš na to, kdo je kdo. Proto nám řekni, co si myslíš: Je správné dávat císaři daň, nebo ne?&ld ...

19. listopadu 2017

Sedm kněží neslo před Hospodinovou truhlou sedm trub z beraních rohů a za pochodu troubilo na trouby. Před nimi kráčeli ozbrojenci, kdežto zadní voj kráčel za Hospodinovou truhlou za zvuku trub. 1 I druhého dne obešli město jednou kolem dokola, načež se vrátili do tábora. Tak to dělali šest dní. Sedmého dne ráno vstali už za svítání a stejným způsobem obešli ...

12. listopadu 2017

„Já jsem ta cesta, pravda a život,“ odpověděl Ježíš. „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mne. Kdybyste mě znali, znali byste i mého Otce. Od nynějška už ho znáte a viděli jste ho!“ „Pane,“ řekl mu Filip, „stačí, když nám ukážeš Otce.“Jan 14:5-8 (B21)Pán se zde snažil sdělit svým učedníkům, že On sám není cí ...

5. listopadu 2017

Aramejského krále to přivádělo k nepříčetnosti. „Tak řeknete mi už,“ křičel na své služebníky, „kdo z nás tady donáší izraelskému králi?“ Jeden z jeho služebníků se ozval: „Nikdo, pane můj, králi. To Elíša, ten prorok v Izraeli, prozradí izraelskému králi i to, co říkáš v ložnici.“ Král t ...

29. října 2017

Žádal jsem Hospodina o jediné, po tom jsem toužit nikdy nepřestal: Abych směl zůstávat v jeho domě po všechny dny svého života, abych se kochal v Hospodinově kráse a v jeho chrámě jej hledal.Žalm 27:4 (B21)Šalamoun, syn krále Davida, jak říká Bible, byl nejmoudřejší člověk, který kdy na zemi žil. Nepočítaje ovšem Pána Ježíše a, já bych dodal ...

22. října 2017

Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy rozhlašujte mezi národy! Zpívejte mu, hrajte mu, rozvažujte o všech jeho zázracích! Jeho svatým jménem chlubte se, ze srdce ať se radují, kdo Hospodina hledají! Po Hospodinu se ptejte, po jeho síle, jeho tvář vždycky hledejte. Pamatujte, jaké divy provedl, jaké zázraky a co rozhodl.Žalm 105:1-5 (B21)Rozpoznávat a u ...

8. října 2017

Kdo je vyučován Slovu, ať se dělí o vše dobré se svým učitelem. Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel. Kdo zasívá pro své tělo, sklidí z těla záhubu; kdo zasívá pro Ducha, sklidí z Ducha věčný život. Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání. Dokud je čas, proka ...

1. října 2017

Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušť. Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny uplynuly, vyhladověl. Tehdy mu ďábel řekl: „Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, ať se promění v chleba.“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ.‘“ Potom ho ď& ...

24. září 2017

Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého zástupu, jako zvuk mnohých vod a jako zvuk silných hromů: „Haleluja! Pán Bůh Všemohoucí se ujal kralování! Radujme se, jásejme a vzdejme mu slávu, neboť nadešla svatba Beránkova! Jeho manželka se připravila, a bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě čistý kment.“ (A ten kment jsou spravedlivé činy svat ...

10. Září 2017

Víme, že až ten pozemský stan, v němž přebýváme, bude stržen, máme od Boha věčné stavení v nebi, příbytek, jenž nebyl vytvořen rukama. Proto, dokud jsme v tomto stanu, sténáme touhou ocitnout se už v našem nebeském příbytku – až jej totiž oblečeme, nezůstaneme nazí. Dokud jsme v tomto stanu, sténáme tíhou, protože nechceme být svlečení, ale ...

3. září 2017

Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušť. Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny uplynuly, vyhladověl. Tehdy mu ďábel řekl: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, ať se promění v chleba." Ježíš mu odpověděl: "Je psáno: `Nejen chlebem bude člověk živ. ́" Potom ho ďábel odv ...

27. srpna 2017

Zkoumej mě, Bože, a poznej srdce mé, poznej mé myšlenky, jen mě vyzkoušej!Žalm 139:23 (B21)Král David si uvědomoval něco, čeho si musíme být soustavně vědomi. Jde o to, že Bůh nás zná lépe, než známe my sami sebe. David prosí Boha, aby udělal rentgen jeho srdce a života, jde k Bohu na celkovou zevrubnou prohlídku, a prosí ho, aby vyhledal skryté viry, choroby, které nen&i ...

20. srpna 2017

Achab pověděl Jezábel o všem, co Eliáš udělal, a jak pobil všechny proroky mečem. Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz: „Ať mě bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli s tebou zítra touto dobou neskoncuji tak jako ty s nimi!“ Eliáš dostal strach a utíkal o život. Dorazil do Beer-šeby v Judsku, kde nechal svého mládence, a sám pokrač ...

13. srpna 2017

Já jsem ušlechtilá réva a můj Otec je vinař. Každou ratolest, která ve mně nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla více ovoce. Vy jste již čistí díky slovu, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Já jsem ...

6. srpna 2017

Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě před ...

30. července 2017

Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části. Bůh v církvi ustanovil jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom zázraky, dary uzdravování, pomocné služby, vedení a různé druhy jazyků. Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Konají všichni zázraky? Mají všichni dary uz ...

16. července 2017

Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. Já jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z mé ruky je nikdo nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého Otce. Já a Otec jsme jedno.“Jan 10:27-30 (B21)Dítě má kromě jiných vrozených vlastností také schopnost ...

9. července 2017

Kristus však, jako velekněz dobra, jež mělo přijít, prošel větším a dokonalejším stánkem, který nebyl postaven rukama, to jest stánkem, který nepatří k tomuto stvoření. Jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tak nám zajistil věčné vykoupení. Může-li pokropení krv ...

2. července 2017

V roce, kdy zemřel král Uziáš, jsem spatřil Pána sedícího na vznešeném a vyvýšeném trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním se vznášeli serafové, každý se šesti křídly: dvěma si zakrývali tvář, dvěma si zakrývali nohy a dvěma létali. Jeden ke druhému přitom volali: „Svatý, svatý, svatý ...

25. června 2017

Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává; kdo hledá, nalézá, a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když tě prosí o chléb? Nebo když prosí o rybu, dáš mu snad hada? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, umíte sv&yac ...

11. června 2017

Ještě vám mám mnoho co říci, ale teď to nemůžete unést. Až ale přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. Nebude totiž mluvit sám od sebe, ale řekne vše, co uslyší – oznámí vám i věci budoucí. On mě oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode mě. Všechno, co má Otec, je mé. Proto jsem řekl, že vám ozn&a ...

4. června 2017

Jozue, syn Nunův, pak ze Šitimu tajně vyslal dva muže na výzvědy se slovy: „Jděte prohlédnout tu zem, a zvláště Jericho.“ Šli tedy a vstoupili do domu jedné nevěstky jménem Rachab, kde přespali. Zvědové ještě ani neulehli, když k nim na střechu vystoupila Rachab.„Vím, že Hospodin vám dal tuto zem,“ řekla jim. „Vždyť jsme kvůli vám strachy bez sebe! Všic ...

28. května 2017

Vraťte se, mé dcery, odejděte. Jsem už stará na vdávání. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, i kdybych se ještě tuto noc vdala a porodila syny, copak byste čekaly, až vyrostou? Copak byste se kvůli tomu zdráhaly vdát? Ne, mé dcery, můj úděl je pro vás příliš trpký. Hospodinova ruka se obrátila proti mně!“ Tehdy se rozplakaly ještě více. O ...

21. května 2017

Nakonec se ukázal jedenácti, když byli spolu u stolu. Vyčítal jim jejich nevíru a tvrdost srdce, protože nevěřili těm, kdo ho viděli vzkříšeného. Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budo ...

14. května 2017

Víte, milovaní bratři, že každý člověk má být pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Lidský hněv přece k spravedlnosti před Bohem nevede. Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které má moc spasit vaše duše. Tím slovem je ale potřeba se řídit &n ...

7. května 2017

A protože děti jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti (to jest ďábla), a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví. Neujímá se přece andělů, ale Abrahamova semene se ujímá. Proto se musel ve všem připodobnit svým sourozencům, aby se před Bohem stal jejich milosrdn&yacu ...

30. dubna 2017

A ještě něco. Rozumějte, jaká je doba, protože přišel čas probudit se ze spánku. Spása je nám teď blíže, nežli když jsme uvěřili. Noc pokročila a den je blízko. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla! Žijme poctivě jako ve dne: ne v obžerství a opilství, ne zhýrale a nestydatě, ne ve svárech a závisti. Místo starostí o tělesné touhy se oblečte do Pá ...

26. března 2017

A hle, spatřil jsem Beránka, stojícího na hoře Sion, a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc těch, kteří měli na čelech napsané jeho jméno a jméno jeho Otce. Uslyšel jsem také hlas z nebe jako zvuk mnohých vod, jako zvuk velikého hromu. A ten zvuk, který jsem slyšel, byl, jako když hudebníci hrají na loutny. Zpívali jakoby novou píseň před trůnem a před tě ...

19. března 2017

Tamější muži Elíšovi řekli: „Pohleď, prosím, pane. V tomto městě se dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda je špatná a zem neúrodná.“ Odpověděl jim: „Přineste mi novou mísu a dejte do ní sůl.“ Když mu to přinesli, šel k vodnímu prameni a vhodil do něj sůl se slovy: „Tak praví Hospodin: Uzdravuji tyto vody. Už odsud nevzejde smrt ...

5. března 2017

Poutní píseň, Davidova. Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha. Jak chermónská rosa, která kane na sijónské hory. Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky.Žalm 133:1-3 (CEP)Když mezi lidmi nejsou rozepře, nevraživost a spory, je to k nez ...

26. února 2017

Když se těch dvaasedmdesát vrátilo, radostně mu říkali: „Pane, i démoni se nám poddávají ve tvém jménu!“ Odpověděl jim: „Viděl jsem, jak satan spadl z nebe jako blesk. Hle, uděluji vám moc šlapat po hadech a štírech i po veškeré síle nepřítele a vůbec nic vám neublíží. Neradujte se ale z toho, že se vám poddávaj&ia ...

19. února 2017

When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, “Will you give me a drink?” (His disciples had gone into the town to buy food.) The Samaritan woman said to him, “You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?” (For Jews do not associate with Samaritans. [a] ) Jesus answered her, “If you knew the gift of God and who it is that asks you for a drink, you would have asked him and he would have given you living water.” &ldqu ...

12. únor 2017

Jedlo tam tehdy kolem pěti tisíc mužů kromě žen a dětí. Hned potom přiměl učedníky, ať nastoupí na loď a jedou napřed na druhou stranu, než on propustí zástupy. Když zástupy propustil, vystoupil o samotě na horu, aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám. Loď už byla daleko od břehu, zmítána vlnami, protože vítr vál proti ní. Krátce před svítáním [a] se k ...

5. února 2017

Když tedy zástup uviděl, že tam Ježíš ani jeho učedníci nejsou, nastoupili i oni do loděk a přijeli do Kafarnaum, kde hledali Ježíše. Když ho pak našli na druhém břehu jezera, ptali se ho: „Rabbi, kdy ses sem dostal?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Nehledáte mě proto, že jste viděli zázraky, ale že jste jedli ty chleby a byli jste nasyceni. Ne ...

29. ledna 2017

Písmo na jednom místě prohlašuje: „Co je člověk, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že tě zajímá? O málo nižším než anděly jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi korunoval jej, k jeho nohám jsi složil vše.“ Když tedy vše položil do jeho moci, nezbylo nic, co by mu nepoddal. Teď ovšem ještě nevidíme, že by vše bylo v jeho moci. Vid&iacut ...

22. ledna 2017

Když k ní přišel, řekl: „Zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s tebou!“ Ta slova ji rozrušila. Co to bylo za pozdrav? přemýšlela. Anděl jí ale řekl: „Neboj se, Marie, vždyť jsi nalezla milost u Boha! Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký, bude nazýván Synem Nejvyššího a Hospodin, n&aa ...

15. ledna 2017

Jeho rodiče chodívali každý rok slavit Velikonoce do Jeruzaléma. Také když mu bylo dvanáct let, putovali se účastnit slavnosti jako obvykle. Když svátky skončily a oni se vraceli domů, chlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičů v Jeruzalémě. V domnění, že je v karavaně, ušli den cesty, než ho začali hledat mezi příbuznými a známými. Když ho však nena&scaro ...

8. ledna 2017

Milovaní, nedivte se té zkoušce ohněm, jež na vás přišla – není to přece nic divného. Spíše se radujte, že máte podíl na Kristově utrpení, vždyť až se zjeví jeho sláva, budete jásat radostí! Když nesete urážky pro Kristovo jméno, blaze vám, neboť na vás spočívá Duch slávy, Duch Boží.1. Petrova 4:12-14 (B21)N&aa ...

1. ledna 2017

Ukážu vám, komu se podobá každý, kdo ke mně přichází, slyší mé slovo a plní je: Je jako člověk, který při stavbě svého domu vykopal základy hluboko ve skále. Když pak přišla povodeň, přivalila se na ten dům řeka, ale nemohla jím otřást, protože byl dobře postaven. Ale ten, kdo mé slovo slyšel a nenaplnil, je jako člověk, který postavil dů ...

25. prosince 2016

Tajemství zbožnosti je bezesporu veliké: On byl zjeven v těle, ospravedlněn v Duchu, ukázán andělům, zvěstován pohanům, vírou přijat ve světě a vyzvednut do slávy.1. Timoteovi 3:16 (B21)Narození Ježíše je skutečně velké Boží tajemství. Všemohoucí Bůh se dobrovolně omezil a nechal se zplodit v lůně obyčejné vesnické dívky bez jakékoli králo ...

18. prosince 2016

Třikrát za rok ať se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, tvým Bohem, na místě, které si on vyvolil: při Slavnosti nekvašených chlebů, při Slavnosti týdnů a při Slavnosti stánků. Nikdo ať se před Hospodinem neukáže s prázdnou. Každý ať přinese, co si může dovolit, podle toho, jak mu požehnal Hospodin, tvůj Bůh.Deuteronomium 16:16-17 (B21)Na kon ...

11. prosince 2016

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Řekni synům Izraele, ať pro mne vyberou sbírku. Vyberte pro mne příspěvek od každého člověka, jehož srdce bude ochotné. Jako příspěvek od nich vyberte zlato, stříbro, bronz, modrou, purpurovou a šarlatovou látku, kment, kozí srst, červeně barvené beraní kůže, odolné usně, akáciové dřevo, olej na svícení, také ...

4. prosince 2016

Budeš-li opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a pečlivě dodržovat všechna jeho přikázání, která ti dnes udílím, Hospodin, tvůj Bůh, tě vyvýší nade všechny národy země. Budeš-li poslouchat Hospodina, svého Boha, přijdou na tebe a dostihnou tě všechna tato požehnání: Požehnaný budeš ve městě, požehnaný budeš i na pol ...

27. listopadu 2016

Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži! Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každ&e ...

20. listopadu 2016

Toto jsou Hospodinovy slavnosti, jež budete vyhlašovat jako svatá shromáždění. Při nich budete Hospodinu přinášet ohnivé oběti – zápalnou i moučnou oběť, oběť pokojnou i úlitbu, každou z nich v příslušný den. To vše kromě Hospodinových sobot a kromě všech vašich darů, slibů a dobrovolných obětí, jež budete přinášet Hospodinu. Patn&a ...

13. listopadu 2016

Prokřikuj Hospodinu všecka země. Služte Hospodinu s veselím, předstupte před obličej jeho s prozpěvováním. Vězte, že Hospodin jest Bůh; on učinil nás, a ne my sami sebe, abychom byli lid jeho, a ovce pastvy jeho. Vcházejte do bran jeho s díkčiněním, do síní jeho s chválami; oslavujte jej, [a] dobrořečte jménu jeho. Nebo dobrý jest Hospodin, na věky milosrdenství jeho, a od nár ...

6. listopadu 2016

Jako Otec miloval mě, tak jsem i já miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, tak jako jsem já zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby má radost byla ve vás a vaše radost aby byla dokonalá. Toto je mé přikázání: ...

30. října 2016

Proto klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista, jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jak& ...

23. října 2016

Kdokoli vyznává, že Ježíš je Syn Boží, v tom přebývá Bůh a on v Bohu. A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm. Takto láska mezi námi došla naplnění, takže smíme mít smělou důvěru v soudný den – vždyť jsme na tomto svět ...

16. října 2016

Pečlivě dodržujte všechna přikázání, která ti dnes udílím, abyste byli živi, rozmnožili se a mohli vejít a obsadit zem, kterou Hospodin s přísahou zaslíbil tvým otcům. 2Pamatuj na celou tu cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet let po poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a aby poznal, co je v tvém srdci – zda budeš zachovávat jeho přikáz&a ...

9. října 2016

Ježíš se vrátil od Jordánu plný Ducha svatého a Duch jej vedl na poušť. Čtyřicet dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny uplynuly, vyhladověl. Tehdy mu ďábel řekl: „Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, ať se promění v chleba.“ Ježíš mu odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ.‘“ Potom ho ď& ...

2. října 2016

Když totiž Bůh dával zaslíbení Abrahamovi, neměl, při kom větším by přísahal, a tak přísahal sám při sobě: „Jistě ti nesmírně požehnám a nesmírně tě rozmnožím.“ Abraham pak díky trpělivosti dosáhl zaslíbení. Lidé vždy přísahají při někom vyšším a přísaha je pro ně potvrzením, o němž nemůže b& ...

25. září 2016

Někteří z těch, kdo se přišli o tom svátku modlit, byli Řekové. Přišli za Filipem, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: „Pane, chtěli bychom vidět Ježíše.“ Filip o tom šel říci Ondřejovi a společně to pak řekli Ježíšovi. Ježíš jim odpověděl: „Přišla chvíle, kdy má být Syn člověka oslaven. Amen, amen, řík&aacu ...

11. září 2016

Žádejte od Hospodina déšť, když má na jaře pršet. Hospodin působí hojnou průtrž mračen, každému na poli zeleň dopřeje. Zachariáš 10:1 (B21)S velkým očekáváním jsme se modlili a stále se modlíme za požehnané vylití Boží milosti na konferenci Majestát 2016. Naším hlavní touhou je vidět všechny nasáklé de&scaron ...

4. září 2016

Proto také od chvíle, kdy jsem uslyšel o vaší víře v Pána Ježíše a o vaší lásce ke všem svatým, nepřestávám za vás děkovat, kdykoli se o vás zmíním ve svých modlitbách. Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dá ducha moudrosti a zjevení, abyste ho znali. Ké ...

28. srpna 2016

Všechno stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží zjevení Božích synů. Stvoření je totiž podrobeno marnosti, ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je marnosti podrobil. Chová však naději, že jednou bude vysvobozeno z otroctví zkázy do slavné svobody Božích dětí. Víme přece, že všechno stvoření až dosud společně stén&aacu ...

21. srpna 2016

A stalo se, že se na jednom místě modlil, a když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: „Pane, nauč nás modlit se, tak jako Jan vyučoval své učedníky.“ Řekl jim tedy: „Když se modlíte, říkejte: Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno“ ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Ná ...

14. srpna 2016

Já sám jsem zbyl jako jediný prorok Hospodinův,“ řekl Eliáš lidu, „ale Baalových proroků je čtyři sta padesát. Dejte nám dva býky. Ať si z nich jednoho vyberou, rozporcují ho a položí na dříví, ale ať je nezapalují. Já připravím toho druhého býka a také ho položím na dříví a nezapálím. Budete vzývat ...

7. srpna 2016

Slyš, Izraeli: Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný! Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou silou. Ať tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš anebo vstáváš. Přivaž si je jako znamen&iacut ...

31. července 2016

Ale vy, milovaní, pamatujte, že to předpovídali apoštolové našeho Pána Ježíše Krista. Řekli vám, že v posledních časech se vyskytnou posměvači vedení svými bezbožnými choutkami. To jsou ti rozvraceči, tělesní lidé bez Ducha. Ale vy, milovaní, budujte svůj život na své nejsvatější víře, modlete se v Duchu svatém, uchovávejte se v ...

24. července 2016

Vy jste tedy tělo Kristovo a jednotlivě jeho části. Bůh v církvi ustanovil jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom zázraky, dary uzdravování, pomocné služby, vedení a různé druhy jazyků. Jsou snad všichni apoštolové? Jsou snad všichni proroci? Jsou snad všichni učitelé? Konají všichni zázraky? Mají všichni dary uz ...

17. července 2016

Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě. Já jim dávám věčný život a nezahynou navěky a z mé ruky je nikdo nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vyrvat z ruky mého Otce. Já a Otec jsme jedno.“Jan 10:27-30 (B21)Dítě má kromě jiných vrozených vlastností také schopnost ...

10. července 2016

Elíša řekl té ženě, jejíhož syna vzkřísil: „Ihned se s celou rodinou odstěhuj a nějaký čas zůstaň, kde to půjde. Hospodin do této země přivolal hlad a ten potrvá sedm let.“ Žena se zařídila, jak Boží muž řekl. Odstěhovala se s celou rodinou pryč a strávila sedm let ve filištínské zemi. Když těch sedm let uplynulo, vrátila se odtud a přišla ke kr&aacut ...

26. června 2016

Když jednou Elíša procházel Šunemem, jedna místní zámožná žena ho pozvala k jídlu. Od té doby se pokaždé, když tudy procházel, zastavil u ní na jídlo. Ta žena řekla svému manželovi: „Podívej se, ten muž, co tudy často chodí, je určitě Boží světec. Pojďme mu na střeše postavit pokojík. Dáme mu tam postel, stůl, židli a sví ...

19. června 2016

Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát, i kdyby se země propadla a hory hroutily se do moře, i kdyby řvaly jeho bouřlivé vlny a hory se bořily pod jeho náporem! Séla.   Je řeka, jejíž proud blaží město Boží, kde svatý příbytek má Nejvyšší. Bůh je v tom městě, nic jím neotřese ...

12. června 2016

 Ježíš k nim přistoupil a řekl „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“Matouš 2818-20 (B21)Mnohokrát ...

5. června 2016

Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje - tak je tomu všude, kde se shromažďují svatí. Kdo si myslí, že je prorok nebo duchovní, měl by poznat, že to, co vám píšu, je Pánovo přikázání. Kdo to neuznává, nebude uznán. Nuže, bratři moji, horlete po proroctví a nebraňte mluvit v jazycích. Ve všem ať panuje slušnost a pořádek.1. Korintsk&yacut ...

28. května 2016

Kvůli provinění jediného člověka vládla skrze toho jednoho smrt. Čím spíše tedy ti, kdo přijímají hojnou milost a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jediného, Ježíše Krista! Ano, skrze jediné provinění přišlo na všechny lidi odsouzení. Stejně tak ovšem skrze jediný spravedlivý čin přišlo na všechny lidi ospraved ...

22. května 2016

Když přišel den Letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.Skutky apoštolů 2:1-4 (B21)Od pádu Adama byla služb ...

15. května 2016

… k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku. Když v těchto věcech porostete, dojdete k poznání našeho Pána Ježíše Krista a to vám zabrání v nečinnosti a neplodnosti. Komu však tyto věci chybí, ten je slepý a krátkozraký, neboť zapomněl na to ...

8. května 2016

Z vašich úst ať nevychází nic zlého; vaše slova ať jsou dobrá, posilující tam, kde je potřeba, a užitečná těm, kdo je uslyší. Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení. Veškerá hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky ať vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sob ...

1. května 2016

Vaše území bude sahat od pouště až k Libanonu a od té veliké řeky, řeky Eufrat, podél celé země Chetitů až ke Středozemnímu moři, kde zapadá slunce. Po všechny dny tvého života před tebou nikdo neobstojí; jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě samotného a neopustím tě. Buď silný a statečný, neboť ty dáš ...

24. dubna 2016

Noc předtím, než ho chtěl Herodes předvést, spal Petr mezi dvěma vojáky, spoután dvěma řetězy, a stráže přede dveřmi hlídaly vězení. Vtom vedle něj stanul Hospodinův anděl a v cele zazářilo světlo. Udeřil Petra do boku a vzbudil ho: „Rychle vstávej!“ Řetězy mu spadly z rukou a anděl mu řekl: „Oblékni se a obuj.“ Když to udělal, anděl pokračoval: „Vezmi si plá&scaro ...

17. dubna 2016

Tehdy řekl: „Jdi a vyřiď tomuto lidu: ‚Slyšte a poslouchejte, ale nerozumějte, hleďte a dívejte se, ale nevězte!‘ Zatvrď srdce tohoto lidu, zacpi jim uši a zavři oči, aby očima neuviděli, ušima neuslyšeli, srdcem nepochopili a neobrátili se, aby nebyli uzdraveni.“Izajáš 6:9-10 (B21)Království temnoty si velmi dobře uvědomuje, že jeho největším nepřítelem je pravda, p ...

10 dubna 2016

Chrám byl plný mužů i žen. Byli tam i všichni filištínští vládci. I na střeše bylo kolem tří tisíc mužů a žen, kteří chtěli vidět tu zábavu se Samsonem. Tehdy Samson volal k Hospodinu: „Hospodine, Pane můj, rozpomeň se na mě! Ještě jednou mi prosím dej sílu, Bože! Ať se Filištínům najednou pomstím za obě své oči!“ Pak nahmatal ...

3. dubna 2016

První knihu jsem sepsal, drahý Teofile, o všem, co Ježíš začal dělat a učit až do dne, kdy byl vzat vzhůru poté, co skrze Ducha svatého dal pokyny svým vyvoleným apoštolům. Těm také po svém umučení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po čtyřicet dní ukazoval a mluvil o Božím království. Když se s nimi sešel, přik&a ...

27. března 2016

Ježíš poznal, že se ho chtěli zeptat, a tak jim řekl: „Dohadujete se o tom, že jsem řekl: ‚Za okamžik mě už neuvidíte a za další okamžik mě spatříte‘? Amen, amen, říkám vám, že budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Budete se trápit, ale vaše úzkost se obrátí v radost. Když žena rodí, zakouší úzkost, protože při&sca ...

20. března 2016

Bůh je věrný. On sám vás povolal ke společenství se svým Synem Ježíšem Kristem, naším Pánem!1. Korintským 1:9 (B21)Kdo se chystá na velmi dlouhou cestu, tím myslím cestu přes poušť, přes hory a údolí, přes neobydlená místa, ten si nevezme jakoukoli mulu nebo jakékoli auto. Moudrost vyžaduje, aby si člověk sbalil jen to, co vydrží. Poč&iac ...

13. březen 2016

Dále pak, bratři moji, radujte se v Pánu. Psát vám znovu stále totéž [a]mi není nijak zatěžko a pro vás to znamená jistotu. Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty zločince, dejte si pozor na ty řezníky! Obřízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo. Vždyť právě j&aacut ...

6. března 2016

Byla tam jedna žena, která už dvanáct let krvácela. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů, utratila všechno, co měla, ale nic jí nepomohlo a bylo jí čím dál hůř. Když uslyšela o Ježíši, prošla k němu davem zezadu a dotkla se jeho roucha. Řekla si totiž: „Dotknu-li se aspoň jeho roucha, budu uzdravena.“ Její krvácení ihned přestalo a na těle pocítila, že by ...

28. února 2016

Chceš-li však někoho soudit, člověče, věz, že sám nemáš výmluvu, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe – vždyť sám děláš to, co soudíš! Víme, že Boží soud nad pachateli těch věcí se zakládá na pravdě. Myslíš si snad, člověče, že unikneš Božímu soudu, když soudí& ...

21. února 2016

 „Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. Nenechám vás jako sirotky, přijdu k vám. Ještě kratičko a svě ...

14. února 2016

Když máme tak úžasného velekněze – Božího Syna Ježíše, který vešel až do nebe – držme se pevně svého vyznání. Nemáme ovšem velekněze neschopného cítit s našimi slabostmi, ale takového, který byl v každém ohledu zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchu. Proto přistupme k trůnu milosti se smělou důvěrou, abychom do&sc ...

7. února 2016

„Nehromaďte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde je mol a rez neničí a zloději nevykopávají ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce.Matouš 6:19-21 (B21)Každá generace vyznává jiné hodnoty a jiné věci považuje za vzácné poklady, každé pokolení ...

31. ledna 2016

Když zástupy propustil, vystoupil o samotě na horu, aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sám. Loď už byla daleko od břehu, zmítána vlnami, protože vítr vál proti ní. Krátce před svítáním se k nim Ježíš vydal pěšky po hladině. Když ho učedníci uviděli kráčet po jezeře, vyděsili se a křičeli strachy: „To je přízrak!“  „Vzchopte se, to ...

24. ledna 2016

Ježíš jim ale řekl: „Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den Mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. ...

17. ledna 2016

Smýšlejte tak, jak smýšlel Kristus Ježíš: Ačkoli sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti – k smrti na kříži!  Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad k ...

10. ledna 2016

..že spolu s Kristem obživil i nás, mrtvé ve vinách – jste spaseni milostí! Spolu s ním nás vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši, aby svou laskavostí k nám v Kristu Ježíši projevil v budoucích dobách nepřekonatelné bohatství své milosti. Touto milostí jste skrze víru spaseni. Není to z vás – je to Boží ...

3. ledna 2016

Krátce před svítáním se k nim Ježíš vydal pěšky po hladině. učedníci uviděli kráčet po jezeře, vyděsili se a křičeli strachy: „To je přízrak!“  „Vzchopte se, to jsem já!“ promluvil na ně hned Ježíš. „Nebojte se.“  „Pane, jestli jsi to ty,“ odpověděl mu Petr, „přikaž, ať k tobě přijdu po vodě.“  „Pojď!&ld ...

27. prosince 2015

Lid, který chodil v temnotách, veliké světlo uvidí, těm, kdo žili v zemi stínu smrti, světlo zazáří. Rozmnožil jsi tento národ, jeho radost jsi rozhojnil, a tak se radují před tebou, jako se radují při sklizni, jako se veselí vojáci, když se dělí o kořist. Jeho vláda stále poroste a jeho pokoj bude bez konce. Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho království ...

20. prosince 2015

Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti. Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj ...

13. prosince 2015

Je přece psáno: „Rozdělil štědře, chudým dal, jeho spravedlnost navždy zůstává.“ Ten, který dává zrno k rozsévání i chléb k jídlu, opatří a rozmnoží vaši setbu a dá dozrát plodům vaší spravedlnosti. Budete obohaceni v každém ohledu k bezvýhradné štědrosti, která pak naším prostřednictv& ...

6. prosince 2015

Dorazil k samařskému městu zvanému Sychar, blízko pozemku, který kdysi dal Jákob svému synu Josefovi. Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíš, unaven cestou, se u ní posadil. Bylo okolo poledne. Když jedna žena ze Samaří přišla načerpat vodu, Ježíš ji požádal: „Dej mi napít.“ (Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit jídlo.) Samařsk&aac ...

29. listopadu 2015

Bratři, chci, abyste věděli o Boží milosti, které se dostalo církvím v Makedonii. Ačkoli procházeli krutou zkouškou soužením, jejich překypující radost a hluboká chudoba přerostly v úžasnou štědrost. Mohu dosvědčit, že z vlastní vůle dávali, co mohli, ba i víc, než mohli. Snažně nás prosili o tu výsadu, aby se také směli podílet na pomoci svat&yac ...

22. listopadu 2015

a všechno, co vychází najevo, se stává jasným. Proto se říká: „Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!“ Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé.  Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli.Efezským 5:14-17 ...

15. listopadu 2015

Tehdy se přeplavili přes jezero do gerasenského kraje. Jakmile vystoupil lodi, ihned proti němu z hrobů vyšel člověk posedlý nečistým duchem. Bydlel v hrobech a nikdo ho už nemohl ani svázat řetězem. Předtím býval často spoután okovy a řetězy, ale on ty řetězy vždy roztrhal a okovy rozlámal, takže ho nikdo nemohl zkrotit. Pořád, ve dne i v noci, byl v hrobkách a na horách, křičel a tloukl se ...

8. listopadu 2015

Když potom přišli do Mary, nemohli místní vodu pít, neboť byla hořká. (A proto se jmenuje Mara, Hořkost.) Tehdy lid reptal proti Mojžíšovi. „Co máme pít?“ říkali. Mojžíš tedy volal k Hospodinu a Hospodin mu ukázal kus dřeva. Když jej hodil do vody, voda zesládla. Tam dal Hospodin lidu ustanovení a řád a tam jej vyzkoušel.Řekl: „Budeš-li oprav ...

1. listopadu 2015

Jákob odešel z Beer-šeby a vydal se k Cháranu. Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc, neboť slunce už zapadlo. Vzal na tom místě jeden z kamenů, položil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. Ve snu pak spatřil žebřík sahající od země až k nebi a hle, vystupovali a sestupovali po něm Boží andělé. Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: „Já jsem Hospodin, Bůh tvého o ...

25. října 2015

Kvůli tomu, co jsem vám řekl, naplnil vaše srdce zármutek. Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; když ale odejdu, pošlu ho k vám.Jan 16:6-7 (B21)Slova Pána Ježíše ztrápené učedníky musela hodně zaskočit, když jim začal vysvětlovat, že pro ně bude výhodnější, když O ...

18. října 2015

Od nynějška již proto nikoho neposuzujeme tělesně. I na Krista jsme kdysi měli tělesný názor, teď už ho ale známe jinak. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo – hle, je tu nové!2. Korintským 5:16-17 (B21)Kdo Slovu naslouchá, ale neřídí se jím, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle, ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal. Jakub 1:23-24 (B21)Když ...

11. října 2015

V poslední den, když svátek vrcholil, Ježíš vstal a zvolal: „Kdo má žízeň, pojď ke mně a pij!Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo.“(A to řekl o Duchu, kterého měli přijmout věřící v něho; neboť Duch ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.)Jan 7:37-39 (B21)A právě Ježíše B ...

27. září 2015

Právě v něm se i nám dostalo podílu na vyvolení; byli jsme předurčeni podle předsevzetí Toho, který rozhodnutím své vůle působí všechno. My, kdo jsme složili naději v Kristu, se tedy stáváme jeho chválou a slávou. V něm jste i vy (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse, a uvěřili mu) byli označeni pečetí zaslíben&eacut ...

20. září 2015

Samuel tedy udělal, jak mu Hospodin řekl. Když přišel do Betléma, stařešinové města se vylekali a vyšli mu naproti s otázkou: „Přinášíš pokoj?“  „Ano, pokoj,“ odpověděl. „Přišel jsem obětovat Hospodinu. Posvěťte se a přijďte za mnou k oběti.“ Také Jišaje a jeho syny posvětil a pozval je k oběti. Když přišli, uviděl Eliaba a řekl si: &bdq ...

13. října 2015

Jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tak nám zajistil věčné vykoupení. Může-li pokropení krví kozlů a býků spolu s popelem jalovice tělesně očišťovat a posvěcovat poskvrněné, čím spíše krev neposkvrněného Krista, který sám sebe obětoval Bohu skrze věčného Ducha, očist ...

6. září 2015

Jednou provždy vstoupil do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tak nám zajistil věčné vykoupení.  Může-li pokropení krví kozlů a býků spolu s popelem jalovice tělesně očišťovat a posvěcovat poskvrněné, čím spíše krev neposkvrněného Krista, který sám sebe obětoval Bohu skrze věčného Ducha, ...

30. srpna 2015

Z filištínského tábora vystoupil jejich zápasník jménem Goliáš z Gatu. Byl vysoký šest loktů a píď. Na hlavě měl bronzovou přilbu. Oblečen byl do bronzového šupinatého pancíře o váze 5 000 šekelů. Na nohou měl bronzové chrániče a na zádech bronzovou šavli. Jeho kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo a železn& ...

23. srpna 2015

Taková je služba, kterou jsme z Božího milosrdenství přijali, a proto se nevzdáváme. Odmítáme hanebné tajnůstkaření, vychytralé praktiky a překrucování Božího slova. Místo toho jasně říkáme pravdu před Bohem a každý, kdo má svědomí, to může sám uznat. Pokud je naše evangelium pro někoho zahalené, je to pro ty, kdo hynou. Těmto n ...

15. srpna 2015

Když druhého dne vycházeli z Betanie, Ježíš dostal hlad. Zdálky uviděl fíkovník s listím, a tak šel k němu, zda by snad na něm něco nenalezl. Když přišel, nenašel na něm nic než listí, protože nebyl čas fíků. Řekl mu: „Ať už z tebe nikdy nikdo nejí ovoce!“ A jeho učedníci to slyšeli. Když pak šli ráno zase kolem toho fíkovníku, ...

9. srpna 2015

Dále pak, bratři, modlete se za nás, aby slovo Páně rozmáhalo se a slaveno bylo, jako i u vás. A abychom vysvobozeni byli od nezbedných a zlých lidí. Neboť ne všech jest víra. Ale věrnýť jest Pán, kterýž utvrdí vás, a ostříhati bude od zlého. Doufámeť pak v Pánu o vás, že to, což vám předkládáme, činíte i činiti budet ...

2. srpna 2015

Třetího dne se v Káně Galilejské konala svatba. Byla tam i Ježíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla: „Nemají víno.“  „Ženo, co ode mě chceš?“ odpověděl jí Ježíš. „Má chvíle ještě nepřišla.“  Jeh ...

26. července 2015

Třetího dne se v Káně Galilejské konala svatba. Byla tam i Ježíšova matka a na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když začalo docházet víno, Ježíšova matka mu řekla: „Nemají víno.“  „Ženo, co ode mě chceš?“ odpověděl jí Ježíš. „Má chvíle ještě nepřišla.“  Jeh ...

19. červenec 2015

Jako vězeň v Pánu vás tedy prosím, abyste svým životem dělali čest tomu povolání, které jste přijali. Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje. Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni, jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec v&s ...

12. července 2015

Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít vztah světlo s temnotou? Jaká je shoda Krista s Beliálem? Co mají věřící a nevěřící společné? Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám živého Boha, jak řekl sám Bůh: „Budu v nich přebývat a chodit mezi nimi. B ...

5. července 2015

Tehdy za ním přišli farizeové a pokoušeli ho: „Smí člověk z jakéhokoli důvodu zapudit manželku?“  „Copak jste nečetli,“ odpověděl jim, „že Stvořitel je od počátku ‚učinil jako muže a ženu‘ 5 a řekl: ‚Proto muž opustí otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou jedno tělo‘? A tak už nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil, člověče nerozděluj ...

28. června 2015

Jsou různé dary, ale tentýž Duch, jsou různé služby, ale tentýž Pán, jsou různá působení, ale všechno ve všech působí tentýž Bůh. Každý ovšem dostává projev Ducha ke společnému užitku: jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, jinému od téhož Ducha slovo poznání, dalšímu víra v tomtéž Duchu, ...

21. června 2015

„Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto Hospodinovy milosti.“Lukáš 4:18-19 (B21)Stejně jako v životě a službě našeho Pána Ježíše Krista, tak i v životě a službě každého Božího dítě ...

14. června 2015

Ježíš pokračoval: „Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku, který mi náleží.‘ A tak jim rozdělil své jmění. Za pár dní mladší syn všechno prodal a odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal rozmařilým životem. Když všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal trpět ...

6. června 2015

Nakonec přišel k sobě. Řekl si: ‚Kolik nádeníků má u mého otce jídla nazbyt, a já tu umírám hlady! Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě! Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Udělej mě jedním ze svých nádeníků.‘ A tak vstal a vydal se ke svému otci. Otec ho spatřil už z veliké d&aac ...

31. května 2015

Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná. Sám sebe neměj za moudrého, cti Hospodina a vyvaruj se zla! To přinese tvému tělu zdraví, celé tvé nitro to občerství.Přísloví 3:5-8Boží slovo nás vyučuje, abychom Boha zapojili již na začátku rozhodov& ...

24. května 2015

Když totiž Bůh dával zaslíbení Abrahamovi, neměl, při kom větším by přísahal, a tak přísahal sám při sobě:  „Jistě ti nesmírně požehnám a nesmírně tě rozmnožím.“ Abraham pak díky trpělivosti dosáhl zaslíbení.  Lidé vždy přísahají při někom vyšším a přísaha je pro ně potvrzením, o němž ...

17. května 2015

Sneste všechny desátky do obilnice, ať je v mém chrámě co jíst. Jen mě v tom vyzkoušejte, praví Hospodin zástupů, zda vám nezotvírám nebeské průduchy a nevyliji na vás požehnání, že ho ani nepoberete. Zastavím kvůli vám škůdce, aby vám neničil úrodu země, a také réva na vinici vám nezajde, praví Hospodin zástupů ...

10. května 2015

Blaze chudým v duchu, neboť jim patří nebeské království.Blaze plačícím, neboť budou potěšeni.Blaze mírným, neboť dostanou zemi za dědictví.Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni.Blaze milosrdným, neboť dojdou milosrdenství.Blaze čistým v srdci, neboť uvidí Boha.Matouš 5:3-8 (B21)První slova, která usly&s ...

3. května 2015

Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Země pak byla pustá a prázdná, propastí byla tma a nad vodami se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: „Ať je světlo!“ – a bylo světlo.Genesis 1:1-3Někteří z vás si vzpomenou na prorocký sen, který mi dal Bůh asi před dvěma měsíci. Praha byla zaplavena špinavou stokou, a to během jarních měsíců. Vysvětlil jsem, že se bud ...

26. dubna 2015

Víme, že Kristus vstal z mrtvých a už nikdy nezemře – smrt nad ním už nemá moc. Svou smrtí jednou provždy zemřel hříchu, ale teď žije a jeho život patří Bohu. Stejně tak se i vy považujte za mrtvé hříchu a živé Bohu v Kristu Ježíši. Nenechte proto ve svých smrtelných tělech vládnout hřích, nepodléhejte jeho žádostem.Římanům 6:9-12 (B21)Vz ...

Co máme sbaleno?

Uf! Mám to. Právě jsem zvládla sbalit všechny věci mé dcery do přiměřeně velkého kufříku a pohodlného batůžku, aby mohla odjet na pětidenní školu v přírodě. Víte, jak je nadšená? Už čtrnáct dní je úplně mimo, jak se těší. A já jsem jí všechno připravila, nachystala, sbalila, prostě má všechno, co by mohla během ...

19. dubna 2015

Kristus ale byl vzkříšen jakožto první ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvýchvstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni ožijí. Každý však ve svém pořadí: Kristus jako první, při jeho příchodu pak ti, kdo jsou Kristovi. Potom přijde konec: až Kristus přemůže veške ...

12. dubna 2015

Pohleď nyní na jejich výhrůžky, Hospodine, a dej svým služebníkům, ať mluví tvé slovo se vší smělostí. Vztahuj svou ruku k uzdravování a dej, ať se ve jménu tvého svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky!“ Místo, na kterém se shromáždili, se po jejich modlitbě zatřáslo. Všichni byli naplněni Duchem svat&y ...

5. dubna 2015

Vzal s sebou Petra a oba Zebedeovy syny a tu se začal rmoutit a mít velikou úzkost. Tehdy jim řekl: “Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte tu a bděte se mnou.” Pak poodešel kousek dál, padl na tvář a modlil se: “Otče můj, jestli je to možné, ať mě ten kalich mine! Avšak ne jak chci já, ale jak ty.” Potom přišel k učedníkům a nalezl je, jak spí. Řekl tedy Petr ...

29. března 2015

A když zazpívali žalm, odešli na Olivetskou horu. Tehdy jim Ježíš řekl: „V tuto noc ode mě všichni odpadnete. Je přece psáno: ‚Budu bít pastýře a stádo ovcí se rozprchne.‘ Až ale vstanu z mrtvých, předejdu vás do Galileje.“Matouš 26:30-32Ani zázraky, ani divy a znamení, které se děly před jejich očima po dobu tří a půl let, dokonce ani Jeho ...

22. března 2015

Když jsme tedy obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme i my každou přítěž i hřích, který nás tak snadno svazuje, a vytrvale pokračujme v běhu, ležícím před námi. Nespouštějme oči z Ježíše, původce a završitele naší víry, který pro radost, ležící před ním, nedbal na hanbu, podstoupil kříž a usedl po pravici Božího trůnu ...

15. března 2015

Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě! Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Udělej mě jedním ze svých nádeníků.‘ A tak vstal a vydal se ke svému otci. Otec ho spatřil už z veliké dálky. Pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polibky. ‚Otče,‘ řekl syn, ‚zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už si ne ...

8. března 2015

Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá – je přece štědrý ke všem a bez výhrad! Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam.Ať nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane – člověk s dvojakou myslí je totiž ve vš ...

1. března 2015

Vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se: „V jednom městě byl jeden soudce, který se Boha nebál a člověka si nevážil. V tom městě byla také jedna vdova. Chodila za ním a říkala: ‚Zjednej mi právo proti mému odpůrci!‘ Dlouho se mu nechtělo, ale potom si řekl: ‚Boha se nebojím, člověka si nevážím, ale ta vdova mi ...

22 února 2015

Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte přepás& ...

15. února 2015

Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ať vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.Filipským 4:4-7 (B21)Úzkost, starost a frustr ...

8. února 2015

Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den ...

1. února 2015

Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději, k nepomíjivému, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví, které vás čeká v nebi, zatímco vás Boží moc skrze v&iacut ...

25. ledna 2015

Pro milost, jíž se mi dostalo, říkám každému z vás, ať si o sobě nemyslí více, než by měl. Každý ať smýšlí střízlivě, v souladu s mírou víry, kterou mu Bůh udělil. Jako máme v jednom těle mnoho údů, ale všechny údy nemají stejný úkol, tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patř&iacu ...

18. ledna 2015

Nekárej mě, Hospodine, v hněvu svém, ve svém rozlícení mě netrestej! Smiluj se, Hospodine – jsem vysílen, uzdrav mě, Hospodine – v kostech mám děs! Do hloubi duše jsem vyděšen – Hospodine, jak dlouho ještě?! Obrať se, Hospodine, život mi zachovej, pro svoji lásku zachraň mě! V hrobě už na tebe nikdo nevzpomene – mezi mrtvými kdo by slavil tě? Svým nářkem vyčer ...

11. ledna 2015

Když mě budete o něco prosit v mém jménu, já to udělám.“ „Jestliže mě milujete, zachovávejte má přikázání. Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky, totiž Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí a nezná. Vy ho však znáte, neboť žije u vás a bude ve vás. Nene ...

4. ledna 2015

Kvůli provinění jediného člověka vládla skrze toho jednoho smrt. Čím spíše tedy ti, kdo přijímají hojnou milost a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jediného, Ježíše Krista! Ano, skrze jediné provinění přišlo na všechny lidi odsouzení. Stejně tak ovšem skrze jediný spravedlivý čin přišlo na všechny lidi ospraved ...

28. prosince 2014

Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: „Divuplný rádcek Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až na věky. Hor ...

21. prosince 2014

A porodila svého prvorozeného syna. Zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo. V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. Vtom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, ale anděl jim řekl: „Nebojte se! Hle, zvěstuji v&aacut ...

14 prosince 2014

„Nevytvářejte si žádné bůžky. Nevztyčujte si modlu ani posvátný sloup, nestavte ve své zemi ani tvarovaný kámen, abyste se mu klaněli. Vždyť já jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte mé soboty a mou svatyni mějte v úctě. Já jsem Hospodin. Jestliže budete následovat má pravidla a zachovávat má přikázání a plnit je, dám v& ...

12. prosince 2014

Žalm 103:1-4 (CEP)Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní!On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje,Vykupuje ze zkázy tvůj život, věnčí tě svým milosrdenstvím a slitováním.Kultura vděčnosti musí nahradit ku ...

30. listopadu 2014

Když lid viděl, že se Mojžíš z hory dlouho nevrací, shromáždili se kolem Árona. „Honem, udělej nám boha, který by nás vedl!“ pobízeli ho. „Kdo ví, co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.“ Áron jim řekl: „Strhejte svým ženám, synům i dcerám zlaté náušnice a přineste je ke mně.“ Všec ...

23. listopadu 2014

Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: „Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“ „Jsme Abrahamovo símě!“ ohradili se. „Nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: ‚Budete svobodní‘?“ Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám, že každ&yacu ...

16. listopadu 2014

„Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým.Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým,propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto Hospodinovy milosti.“Lukáš 4:18-19 (B21)V centru Kristova poslání a srdcem Jeho mise bylo a je slovo svoboda ̧ osvobození a volnost. Je to nádherná věc, když přijde ...

9. listopadu 2014

‚Otče Abrahame,‘ zvolal boháč, ‚smiluj se nade mnou! Pošli Lazara, ať smočí koneček prstu ve vodě a svlaží mi jazyk, vždyť tu v tom plameni hrozně trpím!‘  ‚Synu,‘ odpověděl Abraham, ‚vzpomeň si, že sis v životě užil dobrých věcí, tak jako Lazar zlých. Teď ho tedy čeká potěšení, ale tebe trápení. Navíc mezi námi a v&aacu ...

2. listopadu 2014

Ode dne, kdy jsme o vás uslyšeli, proto nepřestáváme v modlitbách prosit,abyste byli ve vší moudrosti a duchovním porozumění naplněni poznáním jeho vůle.Kolosským 1:9 (B21)Od okamžiku, kdy obdrželi zprávu, že někteří lidé v Kolossích slyšeli evangelium a vydali své životy Ježíši, začali se starší věřící tak ...

26. října 2014

On jim však řekl: „Mě sytí pokrm, který vy neznáte.“ Učedníci se jeden druhého ptali: „Přinesl mu snad někdo jídlo?“ „Můj pokrm,“ řekl jim Ježíš, „je konat vůli Toho, kterýmě poslal, a dokončit jeho dílo. Neříkáte snad, že do sklizně zbývají ještě čtyři měsíce? Hle, říkám vá ...

19. října 2014

A protože děti jsou si příbuzné tělem a krví, právě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti (to jest ďábla), a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v otroctví.Židům 2:14 - 15 (B21)Jediný způsob, jak legálně zničit toho, který měl moc smrti, bylo právě prostřednictvím smrti. Jediný způsob, jak to mohl ud ...

12. října 2014

Jan odpověděl: „Člověk nemůže přijmout nic, není-li mu to dáno z nebe. Vy sami jste mi svědky, že jsem řekl: Já nejsem Mesiáš, ale jsem poslán před ním. Kdo má nevěstu, je ženich, ale přítel ženicha, který stojí a slyší ho, se z ženichova hlasu velmi raduje.Tato má radost se tedy naplnila. On musí růst a já se menšit.“ Kdo přichází sh ...

5. října 2014

Když země vsákne vydatné deště a vydá zemědělcům dobrou úrodu, je na ní Boží požehnání. Pokud však plodí jen bodláčí a trní, je bezcenná a blízká prokletí – nakonec ji čeká spálení.Židům 6:7-8 (B21)Stromy v sadu nasávají dešťovou vodu, aby mohly plodit ovoce podle svého druhu. Pokud věřící ...

28. září 2014

„Vyšel rozsévač, aby rozséval své zrno. A jak rozséval, jedno padlo podél cesty, bylo pošlapáno a sezobali je ptáci. Jiné padlo na skálu, a když vzešlo, uschlo, protože nemělo vláhu. Další padlo mezi trní a to rostlo spolu s ním, až je udusilo. Jiné však padlo do dobré země, a když vzešlo, přineslo stonásobnou úrodu.“ ...

21. září 2014

Na má slova dej pozor, synu, k mým výrokům své ucho nakláněj. Nikdy z nich nespouštěj své oči, hluboko v srdci si je uchovej. Životem jsou těm, kdo je nacházejí, celému jejich tělo zdraví dávají: Především dobře chraň své srdce – právě z něj všechen život vychází. Zbav se vší převrácené řeči, ústa, je ...

7. září 2014

Anebo když nějaký král potáhne do boje proti jinému, nesedne si nejdříve, aby se poradil, zda může s deseti tisíci čelit tomu, kdo proti němu táhne s dvaceti tisíci? Jinak totiž k němu pošle poselstvo, dokud bude ještě daleko, a bude vyjednávat o míru. Tak tedy žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem. &nbs ...

31. srpna 2014

Každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude zachráněn. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá? A jak mohou hlásat, nebyli-li poslání? Jak je napsáno: "Jak krásné jsou nohy těch, kteří zvěstují pokoj, těch, kteří zvěstují dobré noviny.Říman ...

24. sprna 2014

Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala ten Boží dar, a kdo je ten, který ti říká: ‚Dej mi napít,‘ žádala bys ty jeho, a dal by ti živou vodu.“ „Pane, nemáš ani, čím bys čerpal,“ namítla žena, „a studna jehluboká. Odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který n&aacu ...

17. srpna 2014

My víme, že jsme přešli ze smrti do života, protože milujeme své bratry. Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Kdo nenávidí bratra, je vrah; a víte, že žádný vrah v sobě nemá věčný život. Takto jsme poznali, co je láska, že on za nás položil svůj život. I my tedy musíme pokládat život za bratry.1.Janova 3:14 - 16 (B21)Jediným pravým testem spasen&iacut ...

10. srpna 2014

Proto klekám na kolena před Otcem, jehož jméno nese veškerá rodina na nebi i na zemi. Kéž vás jeho Duch podle bohatství jeho slávy posilní ve vašem nitru. Kéž Kristus přebývá skrze víru ve vašich srdcích! Kéž jste zakořeněni a ukotveni v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířk ...

3. srpna 2014

Kdybych mluvil v jazycích lidí i andělů, bez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů. Kdybych uměl prorokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, kdybych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu. Láska je trpěliv ...

27. července 2014

Saul zatím pustošil církev. Vcházel do domů, odvlékal muže i ženy a zavíral je do vězení. Ti, kdo se rozprchli, ovšem kázali Slovo, kamkoli přišli. Filip vešel do města Samaří a kázal tam Krista. Lidé svorně naslouchali Filipovým slovům v celých zástupech, protože slyšeli a viděli zázraky, které dělal. Nečistí duchové s velik&yacut ...

20. července 2014

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen.Jan 3:16-17 (B21)Čas a věčnost nepostačí k vysvětlení lásky, kterou má Bůh k lidstvu. Je hlubší než mohou naše zastřené mysli pochopit a ještě ná ...

13. července 2014

Pečlivě dbejte na to, jak žijete: nechovejte se jako hlupáci, ale jako moudří lidé. Využívejte svěřený čas, protože doba je zlá. Nežijte v nevědomosti, rozumějte Pánově vůli. Neopíjejte se vínem (což vede k prostopášnosti), ale nechávejte se naplnit Duchem. Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zp ...

29. června 2014

Když přišel den Letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.Skutky 2:1-4 (B21)Duch svatý při&scaron ...

22. června 2014

Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha. „Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tom ...

15. června 2014

Když přišel den Letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě tehdy pobýval ...

8. června 2014

Když přišel den Letnic, byli všichni spolu. Náhle se z nebe ozval hukot, jako by se řítil prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. Ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, které se rozdělily a spočinuly na každém z nich. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.Skutky 2:1-4 (B21)Svátek Letnic byl a je ...

1. června 2014

V Božím království přece nejde o jídlo a pití, ale o spravedlnost, pokoj a radost v Duchu svatém.Římanům 14:17 (B21)Pán Ježíš byl během svého pozemského života ztělesněním Božího království. Tam, kde byl Ježíš, tam bylo Boží království. Jeho slovo, Jeho přítomnost a Jeho dílo byly projevem Božího královstv&iac ...

25. května 2014

Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království.“Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, říkám ti: Kdo se nenarodí z vody a z Ducha, nemůže vejít do Božího království.Jan 3:3,5 (B21)Vidět a vstoupit jsou ta zásadní slova. Abychom pochopili Boží království nebo ...

18. května 2014

Ty mě povedeš svými záměry a nakonec mě přijmeš do slávy. Koho jiného měl bych na nebi?S tebou netoužím po ničem na zemi!  I když mé tělo i srdce strádají, Bůh je má síla, můj podíl navěky!  Hle, jistě zahynou ti, kdo tě opouštějí, skoncuješ se všemi, kdo jsou ti nevěrní. Mně je však nejlépe v Boží blízkosti; v Hospo ...

11. května 2014

Potom jim řekl: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ru ...

4. května 2014

Bůh sám totiž ve vás působí, abyste nejen chtěli, ale i dělali, co se mu líbí! Všechno dělejte bez reptání a dohadování,  abyste byli nezkažení a nevinní jako neposkvrněné Boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě.Filipským 2:13-15 (B21)V Matoušovi  nás & ...

27. dubna 2014

Po nějaké době se Bůh rozhodl Abrahama vyzkoušet. Zavolal: „Abrahame!“ „Zde jsem,“ odpověděl. Bůh řekl: „Vezmi svého syna, svého jediného, svého milovaného Izáka, a jdi do země Moria. Tam ho obětuj jako zápalnou oběť na hoře, kterou ti určím.“Genesis 22:1-2 (B21)Bůh byl ve svých požadavcích konkrétní. Obětuj Izáka. Místem je konkr&eac ...

20. dubna 2014

Jako byl Jonáš tři dny a tři noci v břiše velryby, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země.Matouš 12:40 (B21)Je důležité si uvědomit, že Ježíš nebyl ukřižován na Velký pátek. Tři dny a tři noci se počítají od středečního západu slunce do západu slunce v sobotu, protože podle židovského počítání a kalendáře zač& ...

13. dubna 2014

„A všiml sis mého služebníka Joba?“ řekl mu na to Hospodin. „Na zemi mu není rovného – ten muž je bezúhonný a poctivý, bohabojný a prostý všeho zla.“ „Copak Job ctí Boha zadarmo?“ namítl satan Hospodinu. „Copak jsi kolem něj, kolem jeho domu a kolem všeho, co má, nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, co dělá ...

6. dubna 2014

Pak vám dnes oznamuji, že zcela vyhynete; v zemi za Jordánem, kterou jdete obsadit, dlouho nezůstanete. Volám si dnes proti vám za svědky nebe a zemi: Dnes jsem vám předložil život a smrt, požehnání a prokletí. Vyber si život, a budeš živ ty i tvé símě. Miluj Hospodina, svého Boha, poslouchej ho a přimkni k němu. Vždyť na tom záleží tvůj život a délka tvých dnů! ...

30. března 2014

Hřích přišel na svět skrze jediného člověka a s hříchem přišla smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili. Hřích byl ovšem na světě už před Zákonem, ale když není Zákon, hřích se nepočítá. Od Adama až po Mojžíše tedy vládla smrt, a to i nad těmi, kdo nezhřešili stejným provině ...

23. března 2014

Odešel tedy a zachoval se podle Hospodinova slova: šel a usadil se u potoka Kerít na protější straně Jordánu. Havrani mu ráno i večer nosili chléb a maso a z potoka pil.Po nějaké době ale potok vyschl, protože v zemi nepršelo.1. Královská 17:5-7 (B21)Elijáš potřeboval vdovu a vdova potřebovala Eliáše. Jejich obživa byla vzájemně propojená. Jeden nemohl bez ...

9. března 2014

Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.Závěrem, bratři, cokoli je ...

2. března 2014

Tak i nás je mnoho, ale v Kristu jsme jedno tělo a jako jednotlivé údy patříme k sobě navzájem. Podle milosti, jíž se nám dostalo, máme rozdílné dary: kdo má proroctví, ať je užívá v souladu s vírou; kdo má službu, ať slouží; kdo je učitel, ať učí; kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje; kdo rozdává, ať je štědrý ...

23. února 2014

Démoni vyšli z toho člověka a vešli do prasat. Stádo se pak vrhlo ze srázu do jezera a utonulo. Když pasáci uviděli, co se stalo, utekli a cestou to vyprávěli ve městě i na venkově. Lidé se šli podívat, co se stalo. Když přišli k Ježíši a našli toho muže, z něhož vyšli démoni, jak sedí u Ježíšových nohou oblečen a při zdravé ...

16. února 2014

Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu.Lukáš 4:18 (B21)Slyšet dobrou zprávu o Kristově výkupné oběti za naše hříchy, uvěřit jí a narodit se znovu, je nádherný zážitek. Mnoho lidí se ale u něj zastaví ...

9. února 2014

Procestovali ten ostrov až do Páfu, kde narazili na jednoho čaroděje, židovského falešného proroka jménem Bar-Jesus, který se vetřel do přízně místního prokonzula Sergia Pavla. Tento rozumný muž si Barnabáše a Saula nechal zavolat, protože toužil slyšet Boží slovo. Onen Elymas (neboli čaroděj, jak se jeho jméno překládá) jim však odporoval a snažil se proko ...

2. února 2014

Neprodává se snad pět vrabců za dva haléře? Přitom ani jeden z nich není před Bohem zapomenut. Vám jsou ale spočítány i všechny vlasy na hlavě! Proto se nebojte. Jste dražší než mnoho vrabců.Lukáš 12:6-7 (B21)Jeho oči hledí i na vrabce: mnozí jsou zavaleni pocitem méněcennosti a zbytečnosti. Spousta duší je pronásledována strachem z opomenutí a ...

24. ledna 2014

Když potom Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl tam jeho tchyni, jak leží s horečkou. Dotkl se její ruky, horečka ji opustila a ona vstala a začala ho obsluhovat. Večer k němu přivedli mnoho lidí posedlých démony a on ty duchy vymítal slovem a všechny nemocné uzdravil. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: „Naše neduhy sňal a naše nemoci nesl.“Matouš 8:14-17 (B ...

19. ledna 2014

Radím ti, aby sis ode mě koupil zlato přetavené v ohni, abys byl bohatý, a bílé roucho, abys byl oblečen a neukazovala se hanba tvé nahoty; a své oči pomaž mastí, abys viděl. Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání. Hle, stojím u dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj hlas a otevře mi dveře, vejdu k němu a ...

12. ledna 2014

Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní,na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí.Zákon Hospodinův je jeho radostí – o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí. Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí – cokoli činí, se ...

5. ledna 2014

Ježíš mu odpověděl: „Pojď za mnou a nech mrtvé pochovávat své mrtvé.“Matouš 8:22 (B21)Následuj měPán Ježíš má pro každého z nás v nadcházejícím roce jediný plán, a to je: „Následuj mě v roce 2014. Následuj mě tento rok věrněji, nech se vést mou myslí, mým myšlením.“ Řík&aacu ...

29. prosince 2013

Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst. V tuto noc projdu egyptskou zemí a pobiji všechny prvorozené v Egyptě – jak lidi, tak dobytek. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy: Já jsem Hospodin. Tu krev budete mít na svých domech jako znamení. Až udeřím na egyptskou zem, spatřím tu krev a ušetřím vás. Tak ...

22. prosince 2013

Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti. Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj ...

15. prosince 2013

Bratři, díky Ježíšově krvi teď máme svobodný přístup do té pravé svatyně tou novou a živou cestou, kterou nám otevřel skrze oponu, to jest jeho tělo. Máme také velikého kněze nad Božím domem, a proto přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou. Držm ...

8. prosince 2013

Dosud tam byla Jákobova studna a Ježíš, unaven cestou, se u ní posadil. Bylo okolo poledne. Když jedna žena ze Samaří přišla načerpat vodu, Ježíš ji požádal: „Dej mi napít.“ (Jeho učedníci totiž odešli do města nakoupit jídlo.) Samařská žena se ho zeptala: „Jak to, že ty, Žid, žádáš mě, Samaritánku, o nápoj?“ (Židé s ...

1. prosince 2013

Je-li v Kristu nějaké povzbuzení, nějaké potěšení lásky,nějaké společenství Ducha, nějaký soucit a milosrdenství,pak mi prosím udělejte radost: mějte ke všem stejný ohled, stejnou lásku, jednu duši, jednu mysl.Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe.Ať si každ&ya ...

24. listopadu 2013

Jako jeho spolupracovníci vás však také vyzýváme, abyste nepromarnili milost, kterou vám Bůh dává. Říká přece: „V čas milosti jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.“  Hle, čas milosti je tu, ten spásný den je teď! Nikomu nechceme klást do cesty žádnou překážku, aby naší službě nebylo co vytknout.2. Korintským 6:1-3 ...

17. listopadu 2013

Nyní, když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista.Římanům 5:1 (B21)Skrze víru v záchranné Kristovo dílo vcházíme do stavu milosti, do ničím nezaslouženého deště Boží přízně. Čím dříve pochopíme, co nám Jeho milost nabízí, tím rychleji z našich srdcí v ...

10. listopadu 2013

Z jeho plnosti jsme všichni přijali, a sice milost za milost. Zákon byl vydán skrze Mojžíše, milost a pravda však přišla skrze Mesiáše Ježíše.Jan 1:16-17 (B21)MILOSTDnes žijeme v éře milosti. Plnost a hojnost milosti je dostupná komukoli, kdo v ní zatouží chodit. Jedná se o nezaslouženou přízeň, kterou si nemůžeme nijak odpracovat, ani se na ní nějak kvalifik ...

3. listopadu 2013

Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí. Zákon Hospodinův je jeho radostí – o tomto Zákoně dnem i nocí přemýšlí.Bude jako strom na břehu řeky vsazený, který své ovoce ve svůj čas přináší, kterému nikdy neuvadne listí – cokoli činí, se ...

27. října 2013

Loď už byla daleko od břehu, zmítána vlnami, protože vítr vál proti ní. Krátce před svítáním se k nim Ježíš vydal pěšky po hladině. Když ho učedníci uviděli kráčet po jezeře, vyděsili se a křičeli strachy: „To je přízrak!“„Vzchopte se, to jsem já!“ promluvil na ně hned Ježíš. „Nebojte se.“ „Pane, jestli jsi to t ...

20. října 2013

Jak je psáno: „První člověk, Adam, se stal živou duší,“ ale ten poslední Adam se stal obživujícím duchem. Nejdříve však není to duchovní, ale to přirozené, teprve potom to duchovní. První člověk byl z prachu země, druhý člověk je z nebe. Jaký byl ten z prachu země, takoví jsou ti pozemští, a jaký ten nebeský, takoví i ne ...

13. října 2013

Loď už byla daleko od břehu, zmítána vlnami, protože vítr vál proti ní.  Krátce před svítáním se k nim Ježíš vydal pěšky po hladině.  Když ho učedníci uviděli kráčet po jezeře, vyděsili se a křičeli strachy: „To je přízrak!“  „Vzchopte se, to jsem já!“ promluvil na ně hned Ježíš. „Nebojte se.“ „Pa ...

6. října 2013

Haman potom řekl králi Xerxovi: „Je tu jeden národ mezi národy všech provincií tvé říše, roztroušený, ale oddělený. Jejich zákony jsou od všech národů odlišné a královské zákony nedodržují. Není v králově zájmu nadále je trpět. Kdyby král ráčil, může se napsat, ať jsou vyhlazeni. Osobně vyplat&iacut ...

29. září 2013

On sám na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a ožili spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily. Byli jste přece jako bloudící ovce, ale teď jste se vrátili k Pastýři a Strážci svých duší.1 Petr 2: 24-25 (B21)V knize Ozeáš 4:6 Bůh říká: „Můj lid hyne pro nedostatek poznání.“ Tento verš se t ...

22. září 2013

Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu! Dobrořeč, duše má, Hospodinu a nikdy nezapomeň na jeho odměnu! On ti všechny tvé viny odpouští,on tě uzdravuje ze všech nemocí. On tě vykupuje od smrti v propasti, on tě korunuje láskou a něžností. On štědře naplňuje tvé žádosti, mládí ti obnovuje jako orlovi! Hospodin spr ...

8. září 2013

Hospodin Mojžíšovi řekl: „Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj. Ať si vyperou šaty a připraví se na třetí den, neboť třetího dne Hospodin sestoupí před očima všeho lidu na horu Sinaj. Vymezíš lidu hranice ze všech stran a řekneš: ‚Neopovažujte se vystoupit na horu nebo se jen dotknout jejího okraje. Každý, kdo se dotkne hory, musí zemřít,Exodus 19: 10- ...

1. září 2013

Pohleďte, jakou láskou nás Otec zahrnul: smíme se nazývat Božími dětmi – a také jimi jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je. Každý, kdo k němu upíná tuto naději, usiluje být čist&ya ...

25. srpna 2013

A tak toho bývalého slepce zavolali podruhé a řekli mu: „Vyznej před Bohem pravdu! Jsme si jistí, že je to hříšník.“ „Jestli je to hříšník, nevím,“ odpověděl jim. „Vím jen, že jsem byl slepý a teď vidím.“ A tak ho vyslýchali dál: „Co ti udělal? Jak ti otevřel oči?“ „Už jsem vám to řekl,“ odpověděl jim. & ...

18. srpna 2013

Když ho však nenašli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě.  Po třech dnech ho našli v chrámu, jak sedí mezi učiteli, naslouchá jim a klade jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpověďmi, ale když ho uviděli rodiče, zhrozili se. „Cos nám to udělal, synu?“ řekla mu jeho matka. „Pohleď, tvůj otec a já jsme tě zoufale hledali!“&bdq ...

11. srpna 2013

A tak vám říkám: Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává, kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Který z vás otců podá svému synu hada, když tě poprosí o rybu? A když poprosí o vejce, podáš mu snad štíra? Jestliže tedy vy, kteří jste zlí, u ...

4. srpna 2013

Korunou starců jsou jejich vnuci, ozdobou synů otcové.Přísloví 17:6 (B21)Otec, zaopatřitel, zdroj, ochránce, zdroj jistoty a identity. Krize otcovství přináší a v budoucnu přinese chaos do společnosti. Každý dobrý dar shůry přichází od Otce světel. Jedinou cestou, jak budeme moci v těchto posledních časech vyměnit hanbu za slávu, bude poznání našeho nebeskéh ...

21. července 2013

Když Hospodin navracel sionské zajatce, zdálo se nám to jako sen. Naše ústa tehdy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se říkalo mezi národy „Veliké věci jim učinil Hospodin!“ Veliké věci nám učinil Hospodin, naplnilo nás veselí. Navrať nás, Hospodine, z našeho zajetí, jako když na poušti vytrysknou potoky! Ti, kteří rozsévali s ...

14. července 2013

Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré a zlý člověk vynáší ze zlého pokladu zlé. Ale říkám vám, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den. Svými vlastními slovy totiž budeš ospravedlněn a svými vlastními slovy budeš odso ...

7. července 2013

Milost vám a hojný pokoj skrze poznání Boha a Ježíše, našeho Pána. Všechno, co potřebujeme k životu a zbožnosti, nám darovala jeho božská moc, když jsme poznali Toho, který nás povolal ve své slávě a ušlechtilosti. Takto nám byla darována vzácná a veliká zaslíbení, abyste skrze ně získali účast na Boží ...

30. června 2013

Nyní, když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Skrze něj jsme také vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy. A nejen to; chlubíme se i souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost,  vytrvalost spolehlivost a spolehlivost naděj ...

23. června 2013

Právě tak není vůle vašeho Otce v nebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých. Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima. Jestliže tě poslechne, získal jsi svého bratra. Pokud tě neposlechne, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo obstálo v ústech dvou nebo tří svědků. Nechce-li však poslechnout ani je, řekni to c&iac ...

16. června 2013

Znalci Písma a farizeové tehdy přivedli ženu přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed se slovy: „Mistře, tato žena byla přistižena při činu, když cizoložila. Mojžíš nám v Zákoně přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty?“ Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když se ho však nepřestáv ...

9. června 2013

Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná. Proto se nebudeme bát, i kdyby se země propadla a hory hroutily se do moře, i kdyby řvaly jeho bouřlivé vlny a hory se bořily pod jeho náporem! Séla Je řeka, jejíž proud blaží město Boží, kde svatý příbytek má Nejvyšší. Bůh je v tom městě, nic jím neotřese, Bůh j ...

26. května 2013

Z domu Chloé jsem se o vás, bratři moji, dozvěděl, že mezi sebou máte sváry. Mám na mysli to, že jeden z vás říká: „Já jsem Pavlův,“ jiný: „Já jsem Apollův,“ další: „Já jsem Petrův“ a další „Já zase Kristův.“ Copak je Kristus rozdělen? Byl snad za vás ukřižován Pavel?1. Korintským 1:11-13 (B21)Poku ...

19. května 2013

Tak skončil Davidův rozhovor se Saulem. Jonatan tehdy celou duší přilnul k duši Davidově a zamiloval si ho jako sebe sama. Toho dne Saul přijal Davida k sobě do služby a už ho nepouštěl domů k otci. Jonatan s Davidem uzavřel smlouvu, neboť ho miloval jako sebe sama. Svlékl si plášť, který nosil, a dal ho Davidovi; rovněž tak svou výstroj, svůj meč, luk i opasek.1. Samuelova 18:1-4 (B21)Jonatan měl plné pr&aac ...

12. května 2013

Saule a Jonatane, v životě druhové milí, ve smrti nejste rozloučeni, rychlejší než orli, silnější než lvi! Dcery izraelské, oplakávejte Saula – šatil vás vzácným šarlatem a krášlil šperky ze zlata. Jak padli hrdinové vprostřed boje! Na tvých výšinách proboden Jonatan! Teskním po tobě, Jonatane, bratře – jak jsem tě miloval ...

5. května 2013

Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Rozhorli se tedy a čiň pokání.Zjevení 3:19 (B21)Fakt, že se člověk narodí znovu, a není pak nikterak cvičen, ukázňován, napomínán a veden jako učedník, je hlavním důvodem duchovních a životních krizí mnoha křesťanů. Věznice, psychiatrické léčebny a hřbitovy jsou plné li ...

28. dubna 2013

Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici. Prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala. Až se jednou obrátíš, posiluj své bratry.“  „Pane,“ zvolal Petr, „s tebou jsem připraven jít i do vězení, i na smrt!“  On mu však odpověděl: „Říkám ti, Petře, než ráno zakokrhá kohout, třikr&aa ...

21. dubna 2013

Požehnaný buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu zplodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých, k nepomíjejícímu, neposkvrněnému a nevadnoucímu dědictví zachovanému v nebesích pro vás, kdo jste Boží mocí střeženi skrze v&iacut ...

14. dubna 2013

Když tehdy mezi ně Ježíš přišel, jeden z Dvanácti, Tomáš zvaný Dvojče, tam nebyl. Ostatní učedníci mu říkali: „Viděli jsme Pána!“ „Dokud neuvidím stopu hřebů v jeho rukou,“ odpověděl jim, „dokud prstem nesáhnu tam, kde byly hřeby, dokud nevložím ruku do jeho boku, nikdy neuvěřím.“O týden později byli jeho učedníci znovu uvnit ...

7. dubna 2013

On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění.Římanům 4:25 (B21)Srdcem křesťanské víry je vzkříšení Ježíše. V 1. Korintským (kapitola 15, verš 17) se píše: “A jestliže nebyl vzkříšen Kristus, vaše víra je marná – ještě jste ve svých hříších“. Vzk ...

31. března 2013

A jelikož děti mají účast na těle a krvi, i on se jich podobně stal účastným, aby skrze smrt zničil toho, kdo měl moc smrti, to jest ďábla, a osvobodil ty, kdo byli po celý život drženi v otroctví strachem ze smrti.Židům  2:14-15 (NBK)Jsme s ním tedy skrze křest pohřbeni do smrti, abychom tak jako byl Kristus vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, i my mohli začít chodit v novosti života ...

24. března 2013

A byl tam nesen jeden muž, chromý od lůna své matky, kterého každý den pokládali u chrámové brány zvané Krásná, aby ty, kdo vcházeli do chrámu, prosil o almužnu. Ten uviděl Petra a Jana, jak se chystají vejít do chrámu, a prosil je o almužnu. Petr však na něj s Janem upřel zrak a řekl: "Podívej se na nás." Pozoroval je tedy s očekáv&aacut ...

17. března 2013

Blahoslavený je muž, který nežije podle rady ničemů, na cestě hříšníků se nezastaví a v zasedání posměvačů neusedne.Žalm  1:1 (ČSP)Neutuchající život, nevadnoucí listy, prosperita v každé oblasti života a zdar ve všem počínání. To všechno jsou požehnání, která vzcházejí z pečlivého sázení slova do srd ...

10. března 2013

Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále.  Pak padl déšť, přišly záplavy, strhly se vichřice a udeřily na ten dům, ale ten nespadl, protože byl založen na skále.  Každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude však podobný bláznu, který svůj dům posta ...

3. března 2013

Spočinula na mně ruka Hospodinova. Hospodin mě svým Duchem odvedl pryč a postavil mě doprostřed údolí plného kostí. Prováděl mě mezi nimi kolem dokola a hle – celá ta pláň jimi byla poseta a byly úplně vyschlé.  „Synu člověčí,“ řekl mi, „mohou ty kosti ožít?“ „Panovníku Hospodine,“ odpověděl jsem, „to víš ty.“ Tehdy m ...

24. února 2013

Ale ten skrytý člověk srdce oděný nepomíjivostí krotkého a pokojného ducha, jenž je velmi drahý před Bohem. Vždyť takto se také kdysi zdobily ty svaté ženy doufající v Boha, když byly poddány svým manželům, jako Sára, která poslouchala Abrahama a nazývala ho pánem. Vy jste se staly jejími dcerami, činíte-li dobře a nebojíte se žádn&eacut ...

17. února 2013

Máme tedy, bratři, smělou důvěru k vstoupení do nejsvětější svatyně skrze Ježíšovu krev, tou novou a živou cestou, kterou pro nás otevřel, skrze oponu, to jest jeho tělo. Máme také velikého kněze nad Božím domem, a proto přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vod ...

10. února 2013

Ježíš se pak vrátil od Jordánu plný Ducha Svatého a byl Duchem puzen na poušť. Čtyřicet dní byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl, ale poté, co ty dny skončily, vyhladověl. Tehdy mu ďábel řekl: "Jsi-li Boží Syn, řekni tomuto kameni, ať se stane chlebem." A Ježíš mu odpověděl: "Je napsáno: 'Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým B ...

3. února 2013

Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás (neboť je napsáno: "Proklet je každý, kdo visí na dřevě"),Galatským 3:13 (NBK)Kristus nás kvalifikoval pro Boží požehnání. Svou obětí nás vyrval z Božího hněvu do Božího požehnání a přízně. Nebyli jsme spaseni proto, že bychom si to zasloužili. Byli jsme ztracen&y ...

27. ledna 2013

Proto, jestliže je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je nové! To všechno je pak z Boha, který nás se sebou smířil skrze Ježíše Krista a dal nám službu toho smíření, totiž že Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou, nepočítaje lidem jejich hříchy. A slovo o tom smíření svěřil nám.2. Korintským 5:17-19 (NB ...

20. ledna 2013

Vždyť on je náš pokoj; on, který učinil z obojího jedno a zbořil zeď rozdělení. Svým tělem zrušil nepřátelství, totiž Zákon přikázání spočívající v ustanoveních, aby z těch dvou stvořil sám v sobě jednoho nového člověka. Tak způsobil pokoj  a v jednom těle to obojí usmířil s Bohem skrze kříž, kterým to nepř&aac ...

13. ledna 2013

Proto, jestliže je někdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je nové! To všechno je pak z Boha, který nás se sebou smířil skrze Ježíše Krista a dal nám službu toho smíření, totiž že Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou, nepočítaje lidem jejich hříchy. A slovo o tom smíření svěřil nám.2. Korinstkým 5:17-19 (NB ...

6. ledna 2013

Hospodinův posel se dotkl koncem napřažené hole, kterou měl v ruce, masa a nekvašených chlebů. I vyšlehl ze skály oheň a pohltil maso i nekvašené chleby, zatímco Hospodinův posel mu zmizel z očí. Tu Gedeón shledal, že to byl Hospodinův posel, a zvolal: „Běda mi , Panovníku Hospodine, vždyť jsem viděl Hospodinova posla tváří v tvář!“ Hospodin jej však uklidnil: &bdq ...

30. prosince 2012

"Kdokoli tedy slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále. Pak padl déšť a přišly záplavy a vály větry a udeřily na ten dům, ale nespadl, protože byl založen na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podobný bláznivému muži, který postavil svůj dům na ...

23. prosince 2012

Neměli však dítě, protože Alžběta byla neplodná a oba už byli v pokročilém věku. A když konal kněžskou službu před Bohem podle pořadí své třídy, stalo se, že na něj podle zvyku kněžského úřadu padl los, aby vešel do Pánova chrámu a obětoval kadidlo. Venku pak stálo veliké množství lidí modlících se v hodině zapálení kadidla. Tehdy se m ...

16. prosince 2012

Mojžíš tedy nechal v táboře vyhlásit: „Muži, ženy, přestaňte už přispívat na stavbu svatyně!“ Tak bylo lidu zabráněno přinášet více. Materiálu na veškeré potřebné dílo již bylo dost – dokonce víc než dost!Exodus 36:6-7 (B21)Jakmile skutečné spasení pronikne do hloubky srdce, z něj začne tryskat hojnost vděčnosti a štědrosti. Prim&aacu ...

9. prosince 2012

Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Řekni synům Izraele, ať pro mne vyberou (obětní dary) sbírku. Vyberte pro mne příspěvek od každého člověka, jehož srdce bude ochotné. Jako příspěvek od nich vyberte zlato, stříbro, bronz, modrou, purpurovou a šarlatovou látku, kment, kozí srst, červeně barvené beraní kůže, odolné usně, akáciové dřevo, olej na svíc ...

2. prosince 2012

Když jste přijali Krista Ježíše jako Pána, pak v něm také žijte. Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rosťte.Koloským 2:6-7Když přijímáme všechno od Krista, více a více se mu podobáme. Nový člověk v Kristu má jenom jeden vzor - Ježíše. Čím víc porozumíme tomu, čeh ...

25. listopadu 2012

Kdo jste Boží mocí střeženi skrze víru ke spasení připravenému, aby bylo zjeveno v posledním čase. V tom se radujete, i když jste nyní, je-li to potřebné, maličko zarmouceni různými zkouškami, aby se pravost vaší víry (mnohem dražší než zlato, které pomíjí, ačkoli se zkouší ohněm) ukázala k vaší chvále, cti a sl&aacut ...

18. listopadu 2012

 Jak by nám Ten, který neušetřil svého vlastního Syna, ale vydal ho za nás za všechny, nedaroval s ním také všechny věci?Římanům 8:32 (NBK)Dvakrát Pán rozmnožil chléb a nakrmil z něj zástupy lidí. Když později v jednom svém vyučování použil jako příměr kvas, učedníci tomu neporozuměli a domnívali se, že jim připomín& ...

11. listopadu 2012

Víte přece, že jste ze svého marného životního způsobu předaného od otců nebyli vykoupeni pomíjejícími věcmi, totiž stříbrem nebo zlatem, ale drahou krví Krista jakožto beránka bez úhony a poskvrny.1. Petr 1:18-19 (NBK)Písmo na několika místech používá slovo „vykoupený“ ve smyslu „osvobozený zaplacením výkupného“. O ...

4. listopadu 2012

A když šli, stalo se, že vešel do jedné vesnice a jistá žena jménem Marta ho přijala do svého domu. Ta měla sestru jménem Marie, která si sedla u Ježíšových nohou a poslouchala jeho slova. Ale Marta byla zaneprázdněna množstvím služby. Ta přistoupila a řekla: "Pane, tebe nezajímá, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Proto jí řekni, ať mi pomůže." ...

28. října 2012

Nechci pak, bratři, abyste nevěděli o těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději.Věříme-li totiž, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, právě tak věřme, že i ty, kdo zesnuli v Ježíši, Bůh přivede s ním. 1. Tesalonickým 4:13-14 (NBK)Věřící, Boží dítě, má naději sahající až za hrob. Spravedlivý m&aac ...

21. října. 2012

Nedivte se tomu, přichází totiž chvíle, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou – ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu.Jan 5:28-29V Janovi 5:28-29 nám Pán ukazuje, že budou dvě vzkříšení. První vzkříšení k životu a ke slávě, druhé vzkří&sca ...

14. října. 2012

Královna jihu povstane na soudu s muži tohoto pokolení a odsoudí je, neboť přijela z kraje světa, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a hle, zde je více než Šalomoun. Muži z Ninive povstanou na soudu s tímto pokolením a odsoudí je, neboť po Jonášově kázání činili pokání, a hle, zde je více než Jonáš." "Nikdo, když rozsvítí la ...

7. října. 2012

Bůh je naším útočištěm i silou, velkou pomocí, kterou nacházíme v souženích. Proto se nebudeme bát, i kdyby se převrátila země a hory se zřítily do mořských hlubin, byť by jeho vody burácely a pěnily, byť by se hory pro jeho zpupnost třásly. Sela. Řeka svým proudem oblažuje Boží město, svaté příbytky Nejvyššího. Bůh je uprostřed ně ...

30. září 2012

A když je shromáždil, přikázal jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma, ale aby očekávali Otcovo zaslíbení, "které jste," jak řekl, "slyšeli ode mne; neboť Jan zajisté křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchem Svatým po těchto nemnoha dnech." Když se tedy spolu sešli, zeptali se ho: "Pane, obnovíš pro Izrael království v tomto čase?" On jim v&scaron ...

23. září 2012

Vzdávajíce díky Bohu a Otci, který nás učinil způsobilými k účasti na podílu svatých ve světle. On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království Syna své lásky, v němž máme skrze jeho krev vykoupení, odpuštění hříchů.Koloským 1:12-14 (BSP)Byli jsme vysvobozeni z království temnoty. To znamená, že v něm už nem&aa ...

16. září 2012

Pak si pod tím jalovcem lehl a usnul. Vtom se ho dotkl anděl a řekl mu: „Vstaň a jez!“ Rozhlédl se tedy a hle – u hlavy má chlebové placky a džbán vody. Najedl se, napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se ale vrátil a dotkl se ho podruhé. „Vstaň a jez!“ řekl mu. „Máš před sebou dlouhou cestu.“ Vstal tedy, najedl se a napil a v síle toho pokrmu pak šel čtyřicet dn&iacu ...

2. září 2012

Melchisedech, král Sálemu, který byl knězem Nejvyššího Boha, přinesl chléb a víno a požehnal mu těmito slovy: „Požehnán buď Abram od Nejvyššího Boha, Stvořitele nebe i země! Požehnán buď Nejvyšší Bůh,jenž ti tvé nepřátele vydal do rukou!“ Abram mu tehdy ze všeho dal desátek. Král Sodomy mu řekl: „Dej mi lidi. Majetek si ...

26. srpna 2012

Proto ho Bůh také povýšil nade všechno a dal mu jméno nad každé jméno, aby ve jménu Ježíše pokleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a každý jazyk aby vyznal ke slávě Boha Otce, že Ježíš Kristus je Pán. Filipským 2:9-11 (NBK)Jméno Ježíš je plné moci. Není pouhou jmenovkou nebo názvem. Nese v sobě bohatstv&ia ...

19. srpna 2012

A já jsem jim dal poznat tvé jméno a ještě dám, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a já v nich.Jan 17:26 (B21)Ve verši 6 Ježíš řekl: zjevil jsem Tvé jméno; ve verši 12 řekl: zachovával jsem je ve Tvém jménu, to znamená, chránil jsem je, ukryl jsem je do Tvého jména. Pak ve verši 26 řekl: dal jsem jim poznat Tvé jméno a j ...

12. srpna 2012

A když Ježíš vyšel z chrámu a odcházel pryč, tu k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby. Ježíš jim však řekl: "Vidíte všechny tyto věci? Říkám vám jistě, že tu nebude ponechán kámen na kameni: všechno bude zbořeno." Když se pak posadil na Olivetské hoře, přistoupili k němu učedníci soukromě ...

5. srpna 2012

A jelikož děti mají účast na těle a krvi, i on se jich podobně stal účastným, aby skrze smrt zničil toho, kdo měl moc smrti, to jest ďábla, a osvobodil ty, kdo byli po celý život drženi  v otroctví strachem ze smrti. Andělů se totiž opravdu neujímá, ale ujímá se Abrahamova semene. Proto musel být v každém ohledu připodobněn svým bratrům, aby se v Božích věcech stal mi ...

29. července 2012

Anebo pohrdáš bohatstvím jeho laskavosti, shovívavosti a trpělivosti? Nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání?Římanům 2:4 (NBK)Proč já? Proč zrovna já? Bože, proč tím musím procházet? Mnozí si stěžují a dotazují se Boha, když přichází trápení a zkoušky, ale málokdo se ptá: Pane, proč já? Proč zrovna j ...

22. července 2012

A když ještě Petr mluvil ta slova, Duch Svatý sestoupil na všechny, kdo poslouchali Slovo. Věřící z obřízky, kteří přišli s Petrem, tedy užasli, že dar Ducha Svatého je vylit i na pohany. Slyšeli je totiž, jak mluví jazyky a velebí Boha. Tehdy Petr odpověděl: "Může snad někdo odepřít vodu těmto, kteří přijali Ducha Svatého jako my, aby nebyli pokřtěni?" A přik& ...

15. července 2012

Když pak přišel den Letnic, byli všichni jednomyslně spolu. A náhle nastal zvuk z nebe, jako valícího se prudkého větru, a naplnil celý dům, kde seděli. Tehdy se jim ukázaly jakoby rozdělené jazyky ohně a posadily se na každém z nich. A všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.Skutky 2:1-4 (NBK)Tato velká událost zah&aa ...

1. července 2012

Tělesné cvičení je totiž malého užitku, ale zbožnost je užitečná ke všemu, neboť má zaslíbení nynějšího života i toho budoucího.1. Timoteovi 4:8 (NBK)A každý, kdo závodí, je ve všem zdrženlivý. Oni to ovšem dělají, aby získali pomíjející věnec, my však nepomíjející. Já tedy běžím takto, ...

24. června 2012

Jste Boží mocí střeženi skrze víru ke spasení připravenému, aby bylo zjeveno v posledním čase. V tom se radujete, i když jste nyní, je-li to potřebné, maličko zarmouceni různými zkouškami, aby se pravost vaší víry (mnohem dražší než zlato, které pomíjí, ačkoli se zkouší ohněm) ukázala k vaší chvále, cti a sláv ...

17. června 2012

"Tehdy bude nebeské království podobné deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo rozumných a pět pošetilých. Když ty pošetilé braly své lampy, nevzaly si s sebou olej. Ty rozumné si však se svými lampami vzaly také olej v nádobkách. Když pak ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat ...

10. června 2012

Nebeské království je, jako když člověk najde poklad ukrytý v poli. Znovu ho ukryje a pak jde, s radostí prodá všechno, co má, a koupí to pole.Matouš 13:44 (B21)Nebeské království je v očích našeho Pána poklad, drahocenná perla. Pravým věřícím, skutečným Božím dítětem, je ten, kdo osobně prožil nalezení tohoto posvěcen ...

3. června 2012

Ale Bůh, který je bohatý v milosrdenství, pro svou velikou lásku, kterou si nás zamiloval, obživil spolu s Kristem i nás, mrtvé v proviněních (-jste spaseni milostí!), a spolu s ním vzkřísil a posadil na nebesích v Kristu Ježíši,aby v budoucích dobách ukázal nesmírné bohatství své milosti skrze svou laskavost k nám v Kristu Ježí&sc ...

27. května 2012

Ty, které (draze a něžně) miluji, těm říkám jejich nedostatky a usvědčuji, přesvědčuji, kárám, krotím, (ukázňuji a dávám jim pokyny). Tak buďte nadšení a začněte to myslet vážně, hořte horlivostí a dělejte pokání (změňte své smýšlení a postoj) . Hle, já stojím u dveří a klepu; pokud mě někdo uslyší a bude mi ...

20. května 2012

Bůh totiž neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něj věří, není souzen, ale kdo nevěří, je již odsouzen; neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího Syna. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více oblíbili tmu nežli světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo, totiž nenávidí ...

13. května 2012

Neboť mnozí, o nichž jsem vám často říkal a nyní vám říkám s pláčem, chodí jako nepřátelé Kristova kříže. Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Ti myslí na pozemské věci. Naše občanství je ovšem v nebesích, odkud také očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Kri ...

6. května 2012

A když se modlíš, nebuď jako pokrytci. Ti totiž při modlitbě rádi postávají v synagogách a na nárožích ulic, aby se ukazovali lidem. Amen, říkám vám, že už mají svou odplatu. Ale ty, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, a když zavřeš dveře, modli se ke svému Otci, který je vskrytu. A tvůj Otec, který vidí vskrytu, ti odplatí z ...

29. dubna 2012

Jestliže se pak někomu z vás nedostává moudrosti, ať ji žádá od Boha, který štědře dává všem a nic nevyčítá, a bude mu dána. Ať však žádá ve víře a nijak nepochybuje, neboť ten, kdo pochybuje, je podobný mořské vlně, hnané a zmítané větrem. Ať se takový člověk nedomnívá, že od Pána něco dostane; ta ...

22. dubna. 2012

Proto se modlete takto:Otče náš, který jsi v nebesích,ať se posvětí tvé jméno!Ať přijde tvé království!Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi.Dej nám dnes náš každodenní chléb,Matouš 6:9-11 (NBK)Znovuzrodit se znamená znovu se napojit na nebe a smířit se s ním. Život věřícího se pak stane nebeským životem odehráva ...

15. dubna. 2012

Pilát tedy znovu vešel do paláce, zavolal Ježíše a řekl mu: "Ty jsi ten židovský král?" Ježíš mu odpověděl: "Říkáš to sám od sebe, nebo ti to o mně řekli jiní?" Pilát odpověděl: "Jsem snad já Žid? Tvůj národ a velekněží mi tě vydali. Co jsi udělal?" Ježíš odpověděl: "Mé království ne ...

8. dubna 2012

Pohleďte na mé ruce a mé nohy, že jsem to já. Dotkněte se mě a podívejte se: duch přece nemá maso a kosti, jako vidíte, že já mám." A když to řekl, ukázal jim ruce i nohy. Když ale ještě pro radost nemohli uvěřit a divili se, řekl jim: "Máte tu něco k jídlu?" Podali mu tedy kus pečené ryby a plást medu. A on si vzal a pojedl před nimi. Tehdy jim řekl: "Toto jsou ...

1.dubna 2012

Bůh chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy. Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš, který dal sám sebe jako výkupné za všechny na svědectví v patřičný čas.1. Timoteovi 2:4-6 (NBK)Božím záměrem je, aby byl každý člověk zachráněn (spasen). Který dal sám sebe ...

25. března 2012

Kristus nás vykoupil z prokletí Zákona, když se stal prokletím za nás (neboť je napsáno: "Proklet je každý, kdo visí na dřevě"), aby Abrahamovo požehnání přišlo v Kristu Ježíši na pohany a abychom skrze víru přijali zaslíbení Ducha.Galatským 3:13-14 (NBK)Pozorně si přečti výše uvedený verš a všimni si, že se zde mluv&iacu ...

18. března 2012

Asi osm dní po těchto slovech se stalo, že k sobě vzal Petra, Jakuba a Jana a vystoupil na horu, aby se modlil. A když se modlil, změnil se vzhled jeho tváře a jeho oděv zbělel a rozzářil se. A hle, mluvili s ním dva muži. Byli to Mojžíš a Eliáš, kteří se ukázali ve slávě a mluvili o jeho odchodu, který se měl naplnit v Jeruzalémě. Ale Petr a ti, kteří byli s ním, byli obtěž ...

11. března 2012

A tak s ním odešel a veliký zástup šel za ním a tlačili se na něj.  A byla tam jedna žena, která měla krvácení už dvanáct let. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů, utratila všechno, co měla, ale nic jí neprospělo a bylo jí ještě hůř. Když však uslyšela o Ježíši, přišla k němu davem zezadu a dotkla se jeho roucha. Řekla totiž: "Jestli ...

4. března 2012

Potom řekl: "Boží království působí tak, jako když člověk hodí zrno na zem a spí a vstává ve dne i v noci a to zrno klíčí a roste, a on neví jak. Země totiž plodí úrodu sama - nejdříve stéblo, potom klas a potom zralé obilí v klasu. A když úroda dozraje, ihned přiloží srp, protože nastala sklizeň." Řekl také: "K čemu přirovn& ...

26. února 2012

Když pak Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl jeho tchyni, jak leží a má horečku. Dotkl se tedy její ruky, horečka ji opustila a ona vstala a začala je obsluhovat. Když potom nastal večer, přivedli k němu mnoho lidí posedlých démony a on ty duchy vymítal slovem a uzdravil všechny nemocné, aby se naplnilo to, co bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: "On sňal naše slabosti a od ...

19. února 2012

Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání – byli jsme uzdraveni jeho ranami! My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvali ...

12. února 2012

Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, Otec milosrdenství a Bůh veškerého potěšení, který nás potěšuje v každém našem soužení, abychom mohli potěšovat ty, kteří jsou v jakémkoli soužení, tím potěšením, kterým ...

5. února 2012

Ještě než to Petr dořekl, Duch svatý sestoupil na všechny, kdo poslouchali jeho řeč. Obřezaní věřící, kteří přišli s Petrem, užasli, že dar Ducha svatého je vylit i na pohany. Slyšeli je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha. Petr tehdy prohlásil: „Copak jim někdo může odepřít křest vodou, když přijali Ducha svatého jako my?“ A tak je n ...

29. ledna 2012

Samařská žena se ho zeptala: „Jak to, že ty, Žid, žádáš mě, Samaritánku,o nápoj?“ (Židé se totiž se Samaritány nestýkají.) Ježíš jí odpověděl: „Kdybys znala ten Boží dar, a kdo je ten, který ti říká:‚Dej mi napít,‘ žádala bys ty jeho, a dal by ti živou vodu.“ „Pane, nemáš ani, čím bys č ...

22. ledna 2012

Tehdy řekl učedníkům: "Není možné, aby pohoršení nepřišla, ale běda tomu, skrze koho přicházejí. Bylo by pro něj lepší, kdyby mu na krk pověsili mlýnský kámen a hodili ho do moře, než aby svedl jednoho z těchto maličkých. Dávejte na sebe pozor. Kdyby však proti tobě zhřešil tvůj bratr, pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť mu. A kdyby proti tob ...

15. ledna 2012

Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach? Když na mě útokem táhnou bídáci, aby mé tělo zhltali, moji nepřátelé a mí protivníci sami vrávorají a padají. I když se proti mně vojsko utáboří, mé srdce se toho neleká; i kdyby proti mně vypukla válka, i ...

8. ledna 2012

Když totiž Bůh dával zaslíbení Abrahamovi, neměl, při kom větším by přísahal, a tak přísahal sám při sobě: "Jistě ti velmi požehnám a velice tě rozmnožím." A tak, protože byl trpělivý, dosáhl zaslíbení.Lidé přece přísahají při někom větším a přísaha je pro ně potvrzením, které končí každý spor. B ...

1. ledna 2012

Také když mu bylo dvanáct let, putovali se účastnit slavnosti jako obvykle. Když svátky skončily a oni se vraceli domů, chlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičů v Jeruzalémě. V domnění, že je v karavaně, ušli den cesty, než ho začali hledat mezi příbuznými a známými. Když ho však nenašli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech ho naš ...

25. prosince 2011

Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti. Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj ...

18. prosince 2011

Nepleťte se, milovaní bratři! Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín.Jakub 1:16-17; B21Pojďme uctívat a sklánět se, pojďme se poklonit před naším Pánem a Bohem, od kterého přichází všechna požehnání. Je to On, kdo náš stvořil, my jsme ovce Jeho pastvy. ...

11. prosince 2011

A provádíte ještě něco: Zaléváte Hospodinův oltář slzami, pláčete a naříkáte, že už si nevšímá vašich obětí, že už ho z vašich rukou netěší. Ptáte se: „Proč?“ Protože Hospodin je svědkem mezi tebou a manželkou tvého mládí, které jsi nevěrný. Vždyť je to tvá společnice, tvá manželka podle sml ...

4. prosince 2011

To všechno se děje pro vás, aby se milost šířila ke stále dalším lidem, a k Boží slávě tak rostla i vděčnost. Proto se nevzdáváme. Ačkoli totiž navenek podléháme zkáze, uvnitř se obnovujeme den co den. Toto naše lehoučké soužení trvá jen chvilku, ale vytváří nám s ničím nesrovnatelné břemeno slávy, jež potrvá ...

27. prosince 2011

Když potom synové Izraele volali k Hospodinu, vzbudil jim zachránce, aby je vysvobodil. Byl to Otniel, syn Kenaze, mladšího bratra Kálebova. Spočinul na něm Duch Hospodinův, a tak se stal v Izraeli soudcem. Vytáhl do boje a Hospodin mu vydal aramejského krále Kušana Rišatajima do rukou, takže ho přemohl. Země pak měla mír čtyřicet let, než Otniel, syn Kenazův, zemřel.Soudců 3:9-11 (B21)Boží odpově ...

20. listopadu 2011

Ježíš jim odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Nehledáte mě protože jste viděli zázraky, ale že jste jedli ty chleby a byli nasyceni. Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm, který zůstavá k  věčnému životu, který vám dá Syn člověka. Na něj totiž Bůh Otec vtiskl svou pečeť.“Jan 6:26-27 (B21)Když přišel hřích, přišlo i prokle ...

13. listopadu. 2011

Vírou byl Mojžíš po narození tři měsíce ukrýván svými rodiči. Když viděli, jak je to dítě krásné, nenechali se zastrašit královým rozkazem. Vírou se Mojžíš, jakmile dospěl, zřekl postavení faraonova vnuka. Dal přednost útrapám Božího lidu před pomíjivým hříšným požitkem. Kristova potupa mu byla draž&s ...

6. listopadu 2011

A když šli, stalo se, že vešel do jedné vesnice a jistá žena jménem Marta ho přijala do svého domu. Ta měla sestru jménem Marie, která si sedla u Ježíšových nohou a poslouchala jeho slova. Ale Marta byla zaneprázdněna množstvím služby. Ta přistoupila a řekla: "Pane, tebe nezajímá, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Proto jí řekni, ať mi pomůže." ...

30. října 2011

Proč vzbouřily se národy a lidé vymýšlejí marnosti? Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému: „Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!“ Směje se Ten, jenž trůní v nebesích, vysmívá se jim Hospodin. Jednou k nim ale v hněvu promluví, ve svém rozlícení je vyděsí: ...

23. října 2011

Vzdávajíce díky Bohu a Otci, který nás učinil způsobilými k účasti na podílu svatých ve světle. On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království Syna své lásky, v němž máme skrze jeho krev vykoupení, odpuštění hříchů.Koloským 1:12-14 (BSP)Byli jsme vysvobozeni z království temnoty. To znamená, že v něm už nem&aa ...

16. října 2011

Hospodin je mé světlo a má spása,koho bych se měl bát?Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach? Když na mě útokem táhnou bídáci, aby mé tělo zhltali, moji nepřátelé a mí protivníci sami vrávorají a padají. I když se proti mně vojsko utáboří, mé srdce se toho neleká; i kdyby proti mně vypukla válka, i te ...

9. října 2011

Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému moudrému Bohu buď čest a sláva na věky věků! Amen.1. Timoteova 1:17 (NBK)Shromáždili se tedy všichni starší Izraelští, a přišli k Samuelovi do Ramata. A řekli jemu: Aj, tys se již zstaral, a synové tvoji nechodí po cestách tvých; protož nyní ustanov nám krále, aby soudil nás ...

2. října 2011

Vy jste však  vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný k vlastnictví,“ abyste vyhlašovali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.1. Petr 1:9 (NBK) Když rozumíme našemu postavení pomazaných kněží, proroků a králů Nové smlouvy a směle tyto pozice zaujímáme, svatost, kr&aac ...

25. září 2011

Duch Panovníka Hospodina na mně spočívá, abych nesl dobré zprávy ubohým. Poslal mě ovázat srdce ztrápených, vyhlásit svobodu zajatým a propuštění spoutaným, vyhlásit Hospodinovo léto milosti a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny plačící, posílit na Sionu truchlící, dát jim věnec místo popela, olej radosti ...

18. září 2011

Samuel se pak Jišaje zeptal: „To už jsou všichni tvoji chlapci?“ „Ještě zbývá nejmladší,“ odpověděl Jišaj. „Pase někde ovce.“ „Pošli pro něj a přiveď ho!“ řekl mu Samuel. „Nebudeme pokračovat, dokud sem nepřijde.“ A tak pro něj poslal a přivedl ho. Byl to zrzek s krásnýma očima a pěkně urostlý. „To je on,“ řekl Hospodin. &bdq ...

11. září 2011

V něm nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom před ním byli svatí a bezúhonní v lásce. Ve své laskavé vůli nás předurčil, abychom skrze Ježíše Krista byli přijati za jeho vlastní. Chvála jemu za tu slavnou milost, kterou nás obdařil ve svém Milovaném! V něm se nám skrze jeho krev dostalo vykoupení, totiž odpuštění hř&iac ...

4. září 2011

Velice jsem se v Pánu zaradoval, že nyní konečně znovu rozkvetl váš zájem o mne. Mysleli jste na to sice již dříve, ale neměli jste příležitost. Neříkám to kvůli tomu, že bych měl nedostatek; já jsem se totiž naučil být za všech okolností spokojen. Umím být pokořen, umím také mít hojnost. Jsem zasvěcen do všeho a každým způsobem: být ...

28. srpna 2011

Copak Kristus nemusel vytrpět tyto věci a vejít do své slávy?"Lukáš 24:26 (NBK)Po každém soužení přichází sláva. Radost následuje po každém pronásledování. Ve skutečnosti je soužení předzvěstí slávy, pokud ovšem trpíme ze správného důvodu, pokud je naše oběť položena na kříž nebo ji přináš&iacut ...

21. srpna 2011

A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši, kteří nechodí podle těla, ale podle Ducha. Neboť zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. Neboť co bylo pro Zákon nemožné, protože byl slabý kvůli tělu, to Bůh vykonal, když poslal svého vlastního Syna v podobě těla hříchu a kvůli hříchu. ...

14. srpna 2011

A proto již není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši, kteří nechodí podle těla, ale podle Ducha. Neboť zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti.Římanům 8:1-2 (NBK)Zákon hříchu a smrti je princip degenerace, spirálového úpadku, hniloby, uvadání a rozkladu. Je to princip nezvratitelného po ...

24. července 2011

My, kdo jsme uvěřili, tedy vcházíme do odpočinku, poněvadž on řekl: „Jak jsem ve svém hněvu odpřisáhl, nevejdou do mého odpočinku,“ ačkoli jsou jeho díla dokonána od založení světa.Židům 4:3 (NBK)Izraelité nemohli vejít do zaslíbené země kvůli nevíře. Musíme se naučit spočinout na Božích zaslíbeních. Když jim důvěřujeme, naše srdce a du ...

17. července 2011

A když Ježíš vcházel do Kafarnaum, přistoupil k němu římský setník a prosil ho: "Pane, můj služebník leží doma raněn mrtvicí a strašně trpí." Ježíš mu řekl: "Já přijdu a uzdravím ho." Setník však odpověděl: "Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale jen řekni slovo a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i j&aacu ...

10. července 2011

Ať přijde tvé království! Ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi.Matouš 6:10 (B21)Hleď, abys vše udělal podle vzoru, jenž ti byl ukázán na hoře.Exodus 25:40 (B21)Skrze víru máme přístup k nebeským věcem. Vírou způsobujeme fyzickou manifestaci věcí již dávno připravených v duchu v nebi. Skrze víru se držíme nebeského vzoru. Chodíme ví ...

3. července 2011

„Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme, nevzniklo z ničeho viditelného.“Židům 11:3 (NBK)Lidé se snaží porozumět původu hmoty, poznávají všechny druhy vědění, uvažování a filozofií. Marnost těchto zdrojů je ale zřejmá. Pokoušejí se porozumět něčemu, co může být poznáno pouze vírou. Lids ...

26. června 2011

Neboť jste spaseni milostí skrze víru, a to není z vás - je to Boží dar,Efezským 2:8 (NBK)Vírou získáváme přístup. Víra udržuje dveře milosti otevřené. To, co zavírá dveře milosti je, když se odchýlíme od víry. Víra otevírá dveře do plnosti Božího zaopatření. Chodit ve víře znamená, že nebeské dveře zů ...

19. června 2011

Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré a zlý člověk vynáší ze zlého pokladu svého srdce to zlé. Jeho ústa totiž mluví z hojnosti srdce."Lukáš 6:45 (NBK)David říká v žalmu 119:11: “Tvou řeč/Tvé slovo uchovávám v srdci, abych proti tobě nehřešil.” Věci se stávají poklade ...

12. června 2011

Kdo jste Boží mocí střeženi skrze víru ke spasení připravenému, aby bylo zjeveno v posledním čase. V tom se radujete, i když jste nyní, je-li to potřebné, maličko zarmouceni různými zkouškami, aby se pravost vaší víry (mnohem dražší než zlato, které pomíjí, ačkoli se zkouší ohněm) ukázala k vaší chvále, cti a sl&aacut ...

5. června 2011

„A v nikom jiném není spasení, protože lidem není dáno jiné jméno pod nebem, v němž bychom měli být spaseni." Když tedy viděli Petrovu a Janovu smělost a shledali, že jsou to neučení a prostí lidé, divili se a poznali na nich, že byli s Ježíšem.Skutky 4:12-13 (NBK)Odvážní ve zkouškách, smělí uprostřed těžkostí, nebojácní upr ...

29. května 2011

V této svobodě, do níž nás Kristus vysvobodil, pevně stůjte; nenechte se znovu zapřáhnout do otrockého jha.Galatským 5:1 (B21)Člověk propuštěný po dlouhé době z vězení se musí znovu učit žít jako svobodný člověk. Faktem je, že mnoho dlouhodobě uvězněných upřednostňuje zůstat dobrovolně ve vězení. Nejsou již schopni znovu se zapojit do společnosti a žít jako sv ...

22. května 2011

On za svého pozemského života přinášel s hlasitým křikem a slzami modlitby a prosby Tomu, který ho mohl uchránit před smrtí, a ve své úzkosti byl vyslyšen.Židům 5:7Náš Pán při své chůzi po tomto světě neměl žádné zvláštní výsady, které by dnes nebyly dostupné pro nás jako Jeho děti v naší pozemské ...

15. května 2011

A až toto pomíjivé oblékne nepomíjivost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se naplní, co je psáno: „Smrt je pohlcena, přišlo vítězství!“1. Korintským 15:54Smrt je zcela poražena, naprosto a navěky pohlcena. Od té doby, co se hřích a smrt zmocnily lidské rasy, Bůh neustále pracoval - kousek po kousku, trochu tady, trochu tam, nejmocněji pak prostřednictv&ia ...

8. května 2011

Těm také po svém utrpení mnoha jistými důkazy prokázal, že je živý, když se jim po čtyřicet dní ukazoval a mluvil o Božím království.Skutky 1:3Bůh spolehlivě a nezvratitelně dokázal, že Ježíš byl vzkříšen z mrtvých; předložil živý důkaz toho, že proroctví o příchodu Jeho Syna bez hříchu, který zemře na kříži za hř&iacut ...

1. května 2011

A když byl večer téhož dne, toho prvního dne týdne, a tam, kde se učedníci shromáždili, byly zavřené dveře kvůli strachu před Židy, přišel Ježíš, postavil se doprostřed a řekl jim: "Pokoj vám." A když to řekl, ukázal jim své ruce i bok. A když učedníci uviděli Pána, zaradovali se. Ježíš jim tedy znovu řekl: "Pokoj vám. Jako mě poslal Otec, i ...

24. dubna 2011

Pohleďte na mé ruce a mé nohy, že jsem to já. Dotkněte se mě a podívejte se: duch přece nemá maso a kosti, jako vidíte, že já mám." A když to řekl, ukázal jim ruce i nohy. Když ale ještě pro radost nemohli uvěřit a divili se, řekl jim: "Máte tu něco k jídlu?" Podali mu tedy kus pečené ryby a plást medu. A on si vzal a pojedl před nimi.Tehdy jim řekl: "Toto jsou s ...

17. dubna 2011

Poněvadž totiž skrze člověka přišla smrt, přišlo skrze člověka také zmrtvýchvstání. Neboť tak jako v Adamovi všichni umírají, tak také v Kristu budou všichni obživeni.1. Korintským 15:21-22Když Adam klesl do propasti hříchu, smrti a hanby, stáhl lidstvo s sebou. Nebyla to pouze smrt fyzická, ale především smrt duchovní. Když Ježíš vstal z mrt ...

10. dubna 2011

Copak nevíte, že jste Boží chrám? Vždyť ve vás přebývá Boží Duch!1. Korintským 3:16Ať ve vás dnes znovu a hluboce zakoření zjevení o tom, že Boží Duch ve vás přebývá. Ať On sám dnes obživí a posilní to, co On sám ve vás koná.Pastor Festus Nsoha ...